Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС

 

 1. Диплома
  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие)  - за всички специалности
  2. Приетите по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", Опазване и контрол на общественото здраве, ОКС „Магистър"  представят диплома за завършено полувисше/колежанско образование (оригинал и копие)
  3. Приетите в магистърските програми по Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Фармацевтичен мениджмънт и Обществено здравеопазване, Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА представят диплома за завършено висше образование (оригинал и копие)

 

 1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър
 2. Четири снимки – формат 3,5/4,5
 3. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник)
 4. Лична карта (оригинал и фотокопие)
 5. Бордеро за платена такса за първия семестър на учебната 2016/2017 г.


Срокове за плащане на семестриални такси за летен семестър на учебна 2017/2018 г​.

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 

Клон Варна 

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева
 
IBAN: BG  05STSA93003400040702  - в евро
 
Уважаеми студенти,
В случай, че таксите Ви за обучение се покриват от юридическо лице е необходимо да се попълни и представи в съответния деканат, при организатори​те по учебна дейност следното заявление. Този документ не се изисква за студентите, ползващи студентски кредит.
 
Важно! ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА МУ ВАРНА
Чл.104. (1) Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение.
(2) Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват “по слаб успех”.
(3) Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват “по слаб успех”.
.....................................................................................................................................................................................................................................
Чл.207. (2) Всички студенти, които са били преместени от други висши училища в МУ-Варна, са длъжни да положат дължимите изпити по учебен план до края на следващата учебна година, за да приведат студентското си положение в съответствие с изискванията на настоящия Правилник. Преместените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.