Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Образуване на бала - 2019/2020

 • Балът за класиране по специалностите „Медици­на", „Дентална медицина" и „Фармация" се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00, а минималният бал за участие в класирането за обучение по държавна поръчка е 25.00. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-ви­соката от двете.
 • Балът за класиране по специалността „Военен лекар" се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Към това се добавя оценката от изпита по физическа подготовка, плюс допълнителни единици от психологичната пригодност. При получен резултат „неиздържал" на теста по английски език от получения бал се изважда 0.50.
 • Балът за класиране по специалностите „Здравен ме­ниджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия" и „Медицински оптик" се образува от сбора на: оценката от ДЗИ по биология и удвоената оценка от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно об­разование. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 18.00.
 • Балът за класиране по специалностите „Медицин­ска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицинския колеж „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Рентгенов лаборант" се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за сред­но образование и удвоената оценка от конкурсния изпит тест по биология. При неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 24.00.
 • За специалността „Зъботехник" балът се формира като сбор от утроената оценка от състезателния изпит по моделиране и оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование. При неположени държавни зре­лостни изпити се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. Максималният бал е 30.00.
 • Балът за класиране по специалността „Управление на здравните грижи" за ОКС „бакалавър" се образува от сбора на уд­воените оценки от писмения и устния конкурсен изпит по социал­на медицина и здравен мениджмънт плюс средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 36.00.      
 • Балът при класирането на кандидат-студентите по специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър"), „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" и „Оптометрист” се формира като сбор от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12.00.
 • Балът за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър") се формира като сбор от средния успех от курса на обучение, среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование и оценката от конкурсния изпит есе. Максимал­ният бал за специалността е 18.00.

    Важно:

 • Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 
 • При класиране за специалности с квоти (за места, субсидирани от държавата) се взема предвид и съотношението мъже-жени. При липса на кандидат-студенти от съответната квота - незаетите места се попълват с кандидат-студенти от другата квота.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал.
 • При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности - предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а за специалност „Зъботехник” – от конкурсния изпит по моделиране. За специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия" и „Медицински оптик", предимство има кандидатът с по-високата оценка по български език и литература от дипломата. За магистърските специалности без конкурсен изпит: „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Оптометрист“, предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на здравните грижи“ (ОКС „бакалавър“ и „магистър“) предимство има кандидатът с по-висока оценка от писмения конкурсен изпит. ​
 • Кандидат-студентите - лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а", „б" и „в" от ЗВО ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството. Когато конкурсните изпити са повече от един, на тези кандидати се признава оценка „Отличен 6.00" за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити.

  Кандидатите, получили отлична оценка - от 5.50 до 5.99 включително, от национален/международен кръг на национални или международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, участват в класирането с получената оценка за изпита, съответстващ на предмета на олимпиадата. Тези кандидати могат да се явят на кандидатстудентски изпит, съответстващ на предмета на олимпиадата, на предварителна и/или редовна сесия, като балообразуваща е най-високата от получените на изпитите и олимпиадата оценки.  

  Оценките са валидни само за годината на провеждане на олимпиадите.