Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Често задавани въпроси

​​

Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Варна.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос по-долу, моля, свържете се с нас на e-mail: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/677013, 677014, 677015 и 677060 (последният телефонен номер е активен само по време на приема на документи).

​     ВЪПРОС: Ще кандидатствам за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра" и „Акушерка". Мога ли да се явя на предварителен изпит?

Отговор: Предварителните изпити по биология и химия в МУ-Варна са само за кандидат-студенти по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар“.

ВЪПРОС: Оценките от предварителните или от редовните изпити са балообразуващи за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и направление „Военен лекар“?

 Отговор: Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

 

ВЪПРОС: Доволен съм от оценките си на предварителните изпити. Трябва ли да подавам някакви документи и да се явявам на изпити отново?

Отговор: Ако желаете да използвате оценките си от предварителните изпити и няма да се явявате на редовни такива, единственото, което трябва да направите е да подадете документи за кандидатстване. Ако изберете да направите това в МУ-Варна е необходимо да попълните документи за кандидатстване, които ще получите на място. Ако подавате документи онлайн е необходимо да попълните документите за кандидатстване в регистрационната форма. Не забравяйте, че е необходимо да предоставите и дипломата си за средно образование. В този случай не се дължат кандидатстудентски такси.
Ако не сте доволни от оценка/и от предварителните изпити можете да се явите отново на редовната сесия, като отново трябва да заплатите съответната такса за явяване на тях.


ВЪПРОС: Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Документи за кандидатстване можете да подадете:

  • чрез сайта на МУ-Варна – от тук;
  • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Ма­рин Дринов" №55);
  • във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.


ВЪПРОС: Откъде могат да се закупят кандидатстудентските издания за подготовка?

 

Отговор: Информация за изданията „Справочник за прием на студенти в МУ-Варна“ и сборниците за подготовка по биология и химия можете да намерите тук.


ВЪПРОС: Могат ли документи за кандидатстване да се подават на други места? (например центрове за прием на документи)?

Отговор: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Документи се подават чрез сайта на университета, както и на място в МУ-Варна и филиалите в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.

ВЪПРОС: Необходимо ли е кандидат-студентът лично да подава документите за кандидатстване и съответно за записване като студент?

Отговор: Документи за кандидатстване могат да се подадат чрез сайта на университета или от друго лице на място, което задължително трябва да представи фотокопие на лична карта на кандидат-студента, което ще бъде върнато след сверяване. Не се приемат документи за кандидатстване изпратени по пощата или по и-мейл.
В случай, че кандидат-студентът не може да присъства лично за записването му за студент в МУ-Варна е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно – издава се за лицето, което ще осъществи процедурата по записване, при спазване на сроковете за съответното класиране.

ВЪПРОС: Може ли да се кандидатства за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или за някоя от специалностите в Медицинския колеж с оценката от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит) по биология, без да се полага приемен изпит?

 Отговор: Не, не е възможно. Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидатстването за тези специалности е чрез конкурсен изпит тест по биология. Единствено за специалностите „Здравен мениджмънт" (бакалавър), "Логопедия" и „Медицински оптик" се кандидатства без конкурсен изпит, с оценката по биология от дипломата за средно образование и удвоената оценка по български език и литература от ДЗИ (при неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките от курса на обучение).


ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "бакалавър" – държавна поръчка. Мога ли да кандидатствам за специалностите „Медицинска сестра", „Помощник-фармацевт" или „Рехабилитатор" по държавна поръчка?

Отговор: Съгласно Закона за висшето образование чл. 91, ал. 5 т. 2 и Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, всички кандидат-студенти подписват декларация, че не са придобили и в момента не се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата. Във връзка с тези ограничения Вие не можете да се обучавате отново по държавна поръчка.

ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "магистър" – платено обучение. Мога ли да кандидатствам по държавна поръчка за същата степен за някоя от специалностите „Медицина", „Дентална медицина" или „Фармация"?

 Отговор: Да, съгласно Закона за висшето образование Вие можете да се обучавате по държавна поръчка, тъй като до момента за Вашето обучение не са били отпускани средства от държавния бюджет. 


ВЪПРОС: Мога ли да кандидатствам в класирането с оценка от положен приемен изпит в друго висше училище?

 Отговор: Не, не е възможно. За да се участва в класирането за дадена специалност е необходимо успешно да се положат съответните конкурсни изпити в Медицински университет – Варна.


 

ВЪПРОС: Трябва ли да държа матура по предметите от които се образува бала?

 

Отговор: Не, няма такова задължително условие.


ВЪПРОС: Коя от оценките в дипломата за средно образование се взема при формирането на бала, когато по балообразуващ предмет е положен и държавен зрелостен изпит?

 

Отговор: Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит. Оценките от задължително избираеми дисциплини (ЗИД) и свободно избираеми дисциплини (СИД) не са балообразуващи.


ВЪПРОС: Заплащането на таксите само по банков път ли може да се извърши? Възможно ли е да се плати на място в университета? Ако да, то каква е процедурата, къде точно трябва да се отиде?


Отговор: Освен чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, 
                BIC: STSABGSF
                IBAN: BG24STSA93003100040700

Можете да заплатите таксите и чрез ПОС терминал с дебитна карта на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Ма­рин Дринов" №55, IV Аудитория – етаж 1). От тази услуга могат да се възползват кандидат-студентите, които ще подават документи за специалностите, които са след придобито средно образование.


ВЪПРОС: Какви са сроковете за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Сроковете за подаване на документи може да видите тук.  


ВЪПРОС: Дипломата ми за средно образование няма да е издадена до крайния срок за подаване на документи. Какво трябва да направя за да кандидатствам в МУ-Варна без диплома?

Отговор: Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование до 1-2 дни преди изтичане на срока за подаване на документи, представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следната информация:

  • балообразуващите оценки за съответната специалност от дипломата;
  • оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;
  • изходящ номер, подпис и печат на училището.

Тези кандидат-студенти се задължават непосредствено след издаването на дипломата за средно образование да я представят в МУ-Варна.

 

ВЪПРОС: Приемате ли студенти с диплома за средно образование от чужбина в Медицински университет?
Ако да, как точно?

Отговор: Според Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна:  Лицата, завършили средното си образование в друга държава имат право да кандидатстват в МУ-Варна само след признаване на средното им образование в съответствие с чл.165 от Закона за предучилищното и училищното образование, което удостоверяват със съответния документ. Тези лица представят допълнително и документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование.


ВЪПРОС: Как мога да разбера в коя зала ще се проведат приемните изпити?

Отговор: В деня преди всеки един от изпитите на сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg) ще бъде публикувано разпределението по зали и сгради. Ще бъде представена онлайн карта с точна визуализация на всяка сграда и филиалите, където ще се проведат изпитите. 

 ВЪПРОС: Къде мога да разбера дали съм приет в МУ-Варна? Как става самото класиране и как да се запиша за студент?

Отговор: Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и всички класирания. За всички специалности резултатите и класиранията се обявяват на информационните табла на университета и на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и тези по чл. 68, ал. 3 от ЗВО. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал. Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места по ред, съгласно последното обявено класиране. Класирането на кандидат-студентите по държавна поръчка и на кандидат-студентите за платено обучение се извършва поотделно. Кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, майки с три и повече деца, военноинвалиди и военнопострадали), които успешно са участвали в конкурсните изпити, се приемат в рамките на утвърдените бройки. Тези кандидати ползват предимство за прием в рамките на утвърдените бройки за професионалното направление, ако състезателният им бал е не по-нисък от 0,5 от последния класиран. Кандидати по условията на чл. 68, ал. 3, т. 6 от ЗВО (близнаци), кандидатствали едновременно в една и съща специалност и успешно издържали изпитите, се класират в рамките на утвърдения брой места за специалността, когато единият от тях е приет на общо основание по бал. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а за специалност „Зъботехник" – от конкурсния изпит по моделиране. За специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия" и „Медицински оптик" предимство има кандидатът с по-високата оценка по български език и литература от дипломата. За магистърските специалности без конкурсен изпит: „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"  предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър" и „магистър") предимство има кандидатът с по-висока оценка от писмения конкурсен изпит.

Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора, в която са посочени лицата, които следва да бъдат записани като студенти съгласно изготвеното класиране по специалности, срок и място за записване и други условия. Студентът се счита за записан и придобива статут на действащ студент в Медицински университет – Варна след вписването му в регистрационната книга на съответния факултет/колеж/филиал, при което получава факултетен номер, и след представяне на всички документи за съответната специалност.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедурата на записване, описана в предходния член, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране, което получават от съответния деканат/колеж/филиал и го депозират там (лично или с нотариално заверено пълномощно от друго лице) в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране.

Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със заповед на Ректора срокове или не са подали заявления за прекласиране по предходния член, губят правата си.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.