Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Образци на документи по процедури

ОНС Доктор - редовна и задочна форма

1. Заявка за бройки за редовни и задочни докторанти

2. Доклад за определяне състав на комисия и дата за конкурсен изпит по специалност

3. Доклад за определяне състав на комисия и дата за конкурсен изпит по чужд език

4. Протокол от проведен конкурсен изпит по специалност

5. Протокол от проведен конкурсен изпит по чужд език

6. Доклад за класиране и зачисляване на редовни и задочни докторанти

7. Доклад за назначаване на комисия и дата за докторантски минимум

8. Протокол от проведен изпит за докторски минимум

9. Доклад за промяна тема на дисертационен труд

10. Доклад за промяна на научен ръководител

11. Доклад за отчисляване на докторант с право на защита (Доклад за проведена вътрешна защита и определяне състав на НЖ)

12. Доклад за отчисляване на докторант без право на защита

13. Протокол от първо неприсъствено заседание на НЖ

14. Доклад за поемане на разходи на НЖ

14. Заявка за поемане на задължения

14. Командировъчна заповед за външни членове на НЖ

15. Атестационна карта