Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за прием в редовна и задочна форма на докторантура

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание заповед на Ректора № Р-109-311/ 31.08.2017 г., обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/ 2018 г., в рамките на утвърдения брой с Постановление № 236/ 27.04.2017 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

 

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт  
7.1.Медицина  
 Офталмология3 
 Кардиология2 
 Педиатрия3 
 Психиатрия3 
 Обща хирургия2 
 Урология2 
 Гръдна хирургия2 
 Ортопедия и травматология2 
 Хематология и преливане на кръв2 
 Неврология3 
 Гастроентерология3 
 Оториноларингология3 
 Анатомия, хистология и цитология4 
 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията3 
 Физиотерапия, курортология и рехабилитация 1 
 Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)2 
 Патологоанатомия и цитопатология1 
 Патофизиология1 
 Клинична лаборатория1 
 Вътрешни болести1 
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)1 
 Нефрология1 
 Ендокринология1 
 Белодробни болести1 
 Дерматология и венерология1 
 Токсикология1 
 Епидемиология1 
 Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)1 
 Инфекциозни болести1 
 Анестезиология и интензивно лечение1 
 Неврохирургия1 
 Акушерство и гинекология1 
 Онкология1 
 Съдова хирургия1 
 Медицина на бедствените ситуации1 
 Съдебна медицина1 
 Обща медицина1 
 Професионални заболявания1 
7.2.Стоматология  
 Терапевтична стоматология2 
 Хирургична стоматология1 
 Ортопедична стоматология1 
 Детска стоматология1 
7.3.Фармация  
 Токсикология1 
 Фармацевтична химия1 
7.4.Обществено здраве  
 Управление на общественото здраве2 
 Управление на здравни грижи2 
3.Социални, стопански и правни науки  
3.2.Психология  
 Медицинска психология3 
3.7.Администрация и управление  
 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)21
4.Природни науки, математика и информатика  
4.1.Физически науки  
 Медицинска физика1 
4.3.Биологически науки  
 Генетика1 
 Микробиология1 
 Вирусология  
 Медицинска биология1 
 Физиология на животните и човека1 
 Ботаника1 
 Биохимия1 
4.2.Химически науки  
 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества1 
 ОБЩО:861

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Необходими документи:

1. Попълнена анкетна карта (образец);

2. Заявление до Ректора (образец);

3. Автобиография с подпис на кандидата (образец);

4. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях (Поне една от двете дипломи следва да бъде в съответното на конкурса професионално направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОН за признаването ѝ.)

5. Два броя снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);

7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 60 лв. и по чужд език – 30 лв., определени с ПМС 240/27.04.2017 г.

8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива).

Всички документи се попълват електронно, представят се в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител. Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Научна дейност и кариерно развитие" (ет. 3, стая 318). В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.

Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Обявята е публикувана в ДВ бр. 78/29.09.2017 г.

 

За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", стаи 318 и 319; тел. 052/ 677-055; 052/ 677-056 и 052/ 677-083