Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за заемане на академична длъжност "Асистент"

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност физиология на животните и човека" - един за нуждите на Катедра „Физиология и патофизиология", УС по физиология;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност очни болести" - един за нуждите на Катедра „Очни болести и зрителни науки";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност инфекциозни болести" един за нуждите на Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" , УС по инфекциозни болести и паразитология и Втора  клиника по инфекциозни болести към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност инфекциозни болести" - един за нуждите на Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" , УС по инфекциозни болести и паразитология и Първа  клиника по инфекциозни болести към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност ендокринология и болести на обмяната" - двама за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по ендокринология и болести на обмяната и Клиника по ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност нефрология" - двама за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по нефрология, хемодиализа и токсикология и  Клиника по диализа към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност вътрешни болести" - един за нуждите на Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести" и  Клиника по медицинска онкология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност клинична лаборатория" един за нуждите на Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС по клинична лаборатория.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност психиатрия" - един за нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора психиатрична клиника към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност психиатрия" - един за нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Трета психиатрична клиника към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност хирургия" - един за нуждите на Катедра „Хирургични болести", УС по коремна хирургия и Втора клиника по хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност обща и клинична патология" - трима за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна.

 

За Факултет „Дентална медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност протетична дентална медицина" - двама за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност протетична дентална медицина" /дентално материалознание/ - един за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност консервативно зъболечение" - двама за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност орална хирургия - двама за нуждите на Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност ортодонтия" - един за нуждите на Катедра „Ортодонтия";

 

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност фармакогнозия и фитохимия" - един за нуждите на Катедра „Фармацевтични технологии";
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност биохимия" - един за нуждите на Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика";

 

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравните грижи (акушерка)" - един за  нуждите на Катедра „Здравни грижи", УС „Акушерка". Допълнителни изисквания към кандидатите: да имат придобита степен на висшето образование ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" от професионално направление „Обществено здраве" с професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" и диплома за придобито образование с професионална квалификация по специалност „акушерка".

 

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравните грижи (медицинска сестра)" - един за нуждите на Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Допълнителни изисквания към кандидатите: да имат придобита степен на висшето образование ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" от професионално направление „Обществено здраве" с професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" и диплома за придобито образование с професионална квалификация по специалност „медицинска сестра".

 

По чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност очни болести" - един за нуждите на Катедра „Очни болести и зрителни науки";

 

За Факултет „Дентална медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност ортодонтия" - един за нуждите на Катедра „Ортодонтия";

 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 

           

Конкурсният изпит за заемане на академичната длъжност „асистент" за Факултет „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе на два етапа: по съответната специалност и степен на владеене на чужд език /английски/.

 

            За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135 , 052/677-033 и 052/677-136.

 

Дата на публикуване на обявата на 22.12.2017 г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс
 2. Заявление за участие по чл.68, ал.1, т.3 от КТ;
 3. Автобиография, с подписа на кандидата;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 6. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 7. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 8. Документ за владеене на английски език (ако има такъв);
 9. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 10. Медицинско свидетелство;
 11. Свидетелство за съдимост;
 12. Декларация за достоверност на представените документи;
 13. Други документи по преценка на кандидата.