Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Свилена Събева Пеева

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Свилена Събева Пеева
Тема на дисертационния труд:„Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при системни и генетични заболявания"
Научен ръководител:  Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-388/ 08.12.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Зам.-ректор „Иновации и транслационна медецина" към МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести", Медицински университет - СофияРецензия
Външен член Полк. проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. - Началник Очна клиника, ВМА, гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, д.м. - Медицински университет - ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни болести" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни науки", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
Външен член Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра „Очни болести" при МУ-Пловдив 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.01.2017 г. от 11.00 ч.  в аудитория 816
в сградата на Факу​лтет „Фармация" при МУ - Варна. ​ ​

​