Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Експерти

​               

Нашият екип от медицински и научни експерти е посветен на това да предостави качествени резултати, съобразени с принципите на добрата клинична практика.Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Ректор на Медицински Университет-Варна в периода 2012 г. - 2020 г.
Доктор на медицинските науки със специалности хирургия и онкология и магистър по „Стопанско управление". Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД за периода 2001-2012 г. През този период болницата получава първи за страната сертификат за управление на качеството „EFQM" – Level 1 "Committed to Excellence", последван от Level 2 "Recognized for Excellence", както и Награда за отличие на „Най-иновативна болница". Носител на наградите: „Мениджър на годината", "Награда Варна", почетен знак и почетен диплом за особени заслуги и активно участие в промените в българското здравеопзване и за издигане на авторитета на Медицински Университет-Варна.
Проф. д-р Кра­си­мир Ива­нов е но­ва­тор в сво­я­та об­ласт, от­го­во­рен за от­кри­ва­не­то, внед­ря­ва­не­то и пот­вър­жда­ва­не­то на ре­зул­та­ти на мно­жес­тво ино­ваци­он­ни ме­то­ди и тех­но­ло­гии. Те­зи нап­рав­ле­ния в не­го­ва­та би­ог­ра­фия да­ти­рат от вре­ме­то на пър­вия му ди­сер­та­ци­о­нен труд „Към ди­агнос­ти­ка­та и хи­рур­гич­но­то ле­че­ние на рек­та­лен кар­ци­ном" през 1996 г., с кой­то изоб­ре­тя­ва съв­сем нов под­ход в ди­аг­нос­ти­ка­та на рек­тал­ния кар­ци­ном – три­из­мер­на оцен­ка на ен­до­рек­тал­на­та ехог­ра­фия пос­ред­ством но­во­съз­да­ден софту­ер, по-къс­но внед­рен във всич­ки съв­ре­мен­ни ехог­раф­ски стан­ции. Пър­во­то съ­об­ще­ние в ли­те­ра­ту­ра­та все пак при­над­ле­жи на проф. К. Ива­нов – Ivanov K., C. Diacov – Three-dimensional endoluminal ultrasound – new staging technique in patients with rectal cancer – Dis Col Rectum 40, 1997, (1) 47-50.

Публикации:

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivanov+K%2C+Kolev 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=krasimir+ivanov

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7202972247


 

Проф. Диана Иванова, д.б.н.

Магистър по молекулярна биология (Софийски университет, България), доктор по клетъчна биология (Московски държавен университет, Русия), с научни специализации в Център по генетика- Упсала, Швеция и Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ. Научни интереси в областта на молекулното хранене и нутригеномиката в подкрепа на държавната политика по приоритет „Храни и обществено здраве". Изследовател с 25-годишен опит. Колаборативни проекти по 7РП, ЕЕА, COST, CHAFEA, МОН. Специален интерес в областта  „Биологични ефекти на медицински растения". Носител на отличието „Почетен знак със синя лента" за заслуги в научно-изследователската дейност и утвърждаване на академичния авторитет и международен престиж на Медицински университет-Варна


Публикации:

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004586653

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=diana+ivanova


Проф. Христина Групчева д.м.н., FEBO, FICO(Hon), FBCLA

Лекар, специалист по очни болести, магистър по здравен мениджмънт. Изследовател с над 20 годишен опит. Колаборативни проекти с Университета в Оукланд, Нова Зеландия и Европейски университетски институции. Специален интерес в областта на офталмологията – очна повърхност, сухо око, контактни лещи, хранене, въздействие на ултравиолетовите лъчи. Колаборативни проекти по МФПТ, COST, ФНИ. Експерт по микроструктурен анализ на живо с помощта на конфокална микроскопия.

Публикации:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hristina+grupcheva

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603719078


Проф. д-р Антон Тончев, д.м.н.

Изследовател с над 15-годишен опит. Колаборативни проекти с изследователи в Макс-Планк-Институт по Биофизична химия, Гьотинген, Германия, Университета в Каназава, Япония, Университета в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ. Специален интерес в областта на невронауките – мозъчни стволови клетки, неврорегенерация, невродегенеративни заболявания, развитие на нервната система и нейните разстройства. 

Публикации:


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tonchev+ab

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=15124685700


Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.

Клиницист – педиатър и детски ендокринолог, с над 20 години научен опит, основно в областта на детския диабет, затлъстяване и редки болести. Експертиза в епидемиологични, общественоздравни (интервенционални), клинични изпитвания тип случай-контрола и проучвания на клинични случаи. Международни колаборативни проекти (EURODIAB/DiaMond, ESPE Research Grant, 7th FP, COST BM1303 и др.).
Публикации:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=violeta+iotova
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55935387600