Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Лиляна Николова Петкова

​УМБАЛ "Св. Марина" - гр. Варна


Катедра: Oбща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Lilyana.Petkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 272

 

Биография

Родена  23.09.61г. с. Стефаново обл. Добричка. Завършено  средно образование  в Математическа гимназия гр.Добрич с придобита специалност Програмист на електронн о – изчислителни машини (компютри). Завършено  Висше медицинско  образование  в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр.Варна  - филиал Добрич. Придобита специалност  „ Патологоанатомия с цитопатология“ и придобита квалификация „Цитопатология“ в Медицински университет гр. София. Работи 30 години като патолог,  на длъжност ординатор и началник отделение в гр. Добрич и гр.Русе, хоноруван асистент към катедра  „Обща и клинична патология“ МУ Варна – филиал Добрич. Понастоящем работи в УМБАЛ „Св. Марина“ - гр.Варна, клиника  „Обща и клинична патология“ и МУ Варна, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, като лекар – специалист – асистент.

Публикации

Член на

„Българско дружестви по патология“ /БДП/, „Европейска асоциация по патология“/ESP /, “Съюз на учените в България“/СУБ/.