Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева д.м.


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС:Клинична лаборатория
Е-поща: margaritka.boncheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 211

 

Биография

​Родена на 26.07.1953 г. в град Свищов. Завършила медицина в Медицинска Академия – София през 1978 година. От 1979 г. до 1981 г. е научен сътрудник по хистохимия и електронна микроскопия в лаборатория по напречно-набраздена мускулатура към ДСО „Родопа”. През 1981 г. е избрана за асистент в Катедрата по клинична лаборатория, Научен Институт по вътрешни болести (НИВБ) към Медицинска Академия – София. От 1989 г. работи в Болница „Лозенец”– София като завеждащ отделение, заместник началник и по-настоящем като ординатор в нея. През 2006 г. защитава дисертация за образователната и научна степен „доктор” по специалността „Социална медицина и мениджмънт на здравеопазването и фармацията” През 2008 г. е избрана за Доцент по клинична лаборатория в МУ- Варна.  Придобити специалности: Клинична лаборатория и Научно-медицинска информатика. Следдипломни специализации: клинична липидология, контрол на имуносупресивната терапия (Германия) и съвременни метаболитни заболявания.

Публикации

​Има над 30 публикации и над 66 участия в научни конгреси у нас и в чужбина. Основни научни разработки са в областта на РОСТ, дислипопротеинемии и липомодулираща терапия, маркери на сърдечни заболявания и маркери за оценка на риска, контрол на имуносупресивната терапия при транплантирани пациенти, ТЛМ и др.
Научни публикации

Член на

​БЛС, Българско дружество по клинична лаборатория (Председател на БДКЛ – Варна), Българска Лига по липидология (научен секретар), Българска Лига по хипертония, Българска асоциация по затлъстяване и придружаващи я заболявания, BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), IASO (International Association for the Study of Obesity)​