Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мартина Георгиева Стоева


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Martina.Kitanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978260

 

Биография

Д-р Мартина Георгиева Стоева е родена на 22.02.1988 г. в гр.Благоевград. През 2006 г. завършва с отличие Математическа гимназия „Д-р Петър Берон", гр.Варна. Придобива магистърска степен по медицина в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна с отличен успех през 2012 г. През периода 2013 г. до 2017 г. специализира Обща и клинична патология в МБАЛ „Св.Марина" Варна. Д-р Стоева е назначена като хоноруван асистент към Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология от февруари 2015 г, а от октомври 2017 г. е избрана за редовен асистент към Катедрата. Работи като лекар-ординатор към Клиника по Обща и клинична патология в МБАЛ „Св.Марина" ЕАД – Варна от май 2017 г, а от януари 2018 г. е преназначена на длъжност лекар-асистент след придобиване на специалност по Обща и клинична патология през декември 2017 г. Д-р Стоева е зачислена в редовна докторантура към Катедрата по Обща и клинична патология от февруари 2019 г., на тема „Изследване нива на експресия на имунохистохимични маркери за некроптоза при карцином на млечна жлеза". Член е на Факултетния съвет към Факултета по медицина на МУ - Варна от май 2019 г.

Публикации

Член на

Българското дружество по патология.

Български лекарски съюз.