Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: milko.mirchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 345

 

Биография

​Роден на 04.10.1977 г. в гр. Варна. Завършил медицина в МУ - Варна през 2002 г. От 2003 до 2007 г. е редовен докторант към Катедра "Вътрешни болести", Клиника по гастроентерология, МУ, гр. Варна, от 2007 г. - лекар-ординатор, от 2011 г. асистент и от 2014 година – главен асистент в УС Гастроентерология. През 2011 година защитава успешно дисертационен труд на тема: „Клинично значение на микросателитната нестабилност и ДНК метилирането при колоректален рак". Придобити специалности: гастроентерология (2014 г.). Специализирал гастроентерология и ендоскопия в Германия, Холандия, Великобритания и Швейцария.

Публикации

Има над 25 публикации и над 20 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на гастроентерологията - колоректален карцином, гастроинитестинална ендоскопия, възпалителнителни болести на червата, кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт.

Научни пуб​ликации​

Отворен достъп


Член на

​Българското  научно дружество по гастроентерология, ESGE, ECCO, БЛС.​