Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Нермин Наджи Сюлейман


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Nermin.Syuleyman@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Ас. Д-р Нермин Сюлейман – асистент към Катедра ,,Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна.

Д-р Нермин Сюлейман е родена на 04.06.1989 г. в гр. Шумен. През 2008 г. завършва    ПМГ ,,Нанчо Попович" в гр.Шумен. Завършва медицинското си образование през 2014 г. в МУ ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна. От 03.2015 г. до 09.2017 г. работи като лекар в ЦСМП – гр.Варна. От 01.04.2016 г. започва работа като лекар – ординатор в Първа клиника по Нервни болести към УМБАЛ ,,Света Марина" гр.Варна. От 23.01.2018 г. е хоноруван асистент към катедра ,,Нервни болести и невронауки" към Медицински Университет ,,Проф.Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна, от 15.10.2018 г. е зачислена за специализант по ,,Нервни болести" и след конкурс е назначена за асистент към същата катедра. От м.11.2020 г. след конкурс е зачислена за редовен докторант към МУ – гр.Варна. Д-р Сюлейман води упражнения на студентите от специалност ,,Медицина" , ,,Дентална Медицина", ,,Акушерки" и ,,Медицински сестри" към МУ – гр.Варна. Член е на Български Лекарски Съюз, Българско Дружество по Неврология, Европейска Академия по Неврология. Основните и професионални  интереси са в областта на епилепсията, мозъчносъдовите заболявания, демиелинизиращите и невродегенеративните заболявания на нервната система. Взема активно участие в национални и регионални конгреси, симпозиуми и форуми.

 

Публикации

Член на