Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев д.м.


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: radoslav.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 364

 

Биография

Роден в гр. Добрич на 07.04.1976 г. Завършил медицина на 16.11.2001г. в МУ - София. От 1.11.2003 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. От 1.7.2011г. е главен асистент.  На 29.5.2015г придобива ОНС „доктор“ след успешна зашита на дисертационен труд на тема „ Магнитно-резонансна дифузия и перфузия  за диференциране и оценка степента на  дифузните глиални  мозъчни тумори“.

Придобити специалности: 6.12.2007 г. - образна диагностика. През 21.9.2011 Европейски Сертификат по Неврорадиология, 7.3.2014 – Европейска Диплома по Неврорадиология.

Публикации

Има над 85 публикации и 30 участия в научни конгреси, както и 11 участия в международни курсове. Основните научни разработки са в областта на неврорадиологията.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

БАР, ESR, ESNR