Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Съмър Ала Хасун Ел Шемери


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: S.El_Shemeri@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Публикации

Член на