Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: snejana.spasova@mu-varna.bg; dr.spasova@gmail.com
Телефон: 053/978 260

 

Биография

Д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова е родена в гр. Тутракан на 20.06.1981 г. Завършва гимназия с отличие в профилирана паралелка  „Биология и математика".  През 2005 г. завършва магистърска степен, специалност "Медицина" към "Медицински университет – Плевен". В периода 2006-2008 г. работи в "МБАЛ – Тутракан"като лекар-ординатор едновременно в Отделение по клинична патология и в Детско отделение. През март 2008 година полага успешно изпит за зачисляване за специализация към специалност "Обща и клинична патология", а през 2009 г. след конкурс е зачислена за редовен асистент към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" гр.Варна. От 2010 г. е Курсов ръководител на студентите от 4-ти курс, специалност Медицина, БЕО. През май 2013 година успешно полага изпит за специалност по "Обща и клинична патология", а през м. септември 2018 година успешно защитава дисертационен труд на тема "Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином" и придобива научно звание "доктор по медицина". През ноемрви 2019 година заема длъжност „Главен асистент", а от септември 2020 г. е Административен асистент в Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология". Владее английски и френски език. Основните професионални интереси на д-р Снежана Спасова-Няголова, д.м. са в областта на туморната патология и патология на женска полова система.


ПубликацииПубликации
 
1. Корелация между туморната коагулационна некроза и клинико-патологични параметри при светлоклетъчен карцином на бъбрека. Снежана Спасова;  Варненски медицински форум (Varna Medical Forum); 2018/8/1/ стр. 29-34
 
2. Expression of Neuropilin-1 in renal cell carcinoma Snezhana Spasova, Peter Ghenev, Ivan Donev, Assia Konsoulova, Nadezhda Stefanova, Doroteya Malinova, Ina Kobakova, Liliya Stoyanova  2018/7; Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical University – Plovdiv” SPA Hotel “Orpheus” Devin, 1 – 3 June 2018; Page 149-153
 
3. Angiogenesis and CK19 expession in follicular thyroid adenoma Doroteya Malinova, Mira Siderova, Maria Tzaneva, Dariya Chivchibashi, Nadezhda Stefanova, Snezhana Spasova 2018/7; Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical University – Plovdiv” SPA Hotel “Orpheus” Devin, 1 – 3 June 2018; Page 119-123
 
4. Analysis of the incidence and the prevalence of JAK2 mutation in Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms Nadezhda Stefanova, Maria Tzaneva, Antonio Antonov, Trifon Chervenkov, Antoniya Hachmeryan, Snezhana Spasova, Ina Kobakova, Doroteya Malinova  2018/7; Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical University – Plovdiv” SPA Hotel “Orpheus” Devin, 1 – 3 June 2018; Page 139-143
 
5. Anorectal Melanoma - a Histopathological Case Report and a Review of the Literature. Ina Kobakova, George Stoyanov, Hristo Popov, Snezhana Spasova-Nyagulova, Nadezhda Stefanova, Lyuben Stoev, Nevena Yanulova. Folia Medica, 2019; Vol. 61; №1; p. 95-99;
 
6. Conventional renal cell carcinoma with rhabdoid features: clinicopathologic characteristics.  
D Chivchibashi, P Pavlov, D Dzhenkov, S , Spasova, D Anakievski, S Nikolova 2018/7; Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical University – Plovdiv” SPA Hotel “Orpheus” Devin, 1 – 3 June 2018; Page 109-113
 
7. HER2 EXPRESSION IN RENAL CELL CARCINOMA
S Spasova, N Petrova, P Ghenev - Trakia Journal of Sciences, 2015, 13, suppl. 2, P. 141-143
 
8. DUODENAL HAMARTOMA - A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE, Snezhana S.Spasova, Nadezhda T.Petrova, Maria А. Tzaneva - Trakia Journal of Sciences, Vol. 14, № 4, pp 403-406, 2016
 
9. Морфологичен анализ на метастатичното разпространение при светлоклетъчен карцином на бъбрека Снежана Спасова, Надежда Стефанова, Доротея Малинова -  НАУКА И МЛАДОСТ Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016 г., Пловдив 2016, ISSN 1314-9229,  Pp286-291
 
10. Skin Involvement in Hodgkin’s Lymphoma – a Case Report and Review of the Literature Nadezhda Stefanova, Snezhana Spasova, Doroteya Malinova  -  НАУКА И МЛАДОСТ Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016 г., Пловдив 2016, ISSN 1314-9229, Pp292-294
 
11. Bcl-2 and Bax Expression in Papillary Thyroid Carcinoma Doroteya Malinova , Nadezhda Stefanova , Snezhana Spasova , Mira Siderova  -  НАУКА И МЛАДОСТ Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016 г., Пловдив 2016, ISSN 1314-9229, Pp305-308
 
Научни съобщения
 
1. БИЛАТЕРАЛЕН ОВАРИАЛЕН ТЕРАТОМ В СЪЧЕТАНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОМЕТРИОЗА,  Сн. Спасова - XII-ти Конгрес по патология, 11-13.05.2017, гр. Велико Търново
 
2. A Large Mucoepidermoid Carcinoma with Rare Location, Ina Kobakova, Snezhana Spasova, Milko Dyulgerov, Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен", 2014
 
3. Xp11.2 TRANSLOCATION RENAL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT AND A REVIEW OF LITERATURE,Snezhana Spasova, Peter Ghenev, Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен", 2014
 
4. HISTOLOGIC TUMOR NECROSIS AS A PROGNOSTIC INDICATOR FOR CLEAR CELL RENAL CARCINOMA, Snezhana Spasova, Peter Ghenev, Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен", 2014
 
5.  Анализ на пункционните бъбречни биопсии в клиниката по обща и клинична патология-Варна за 10 годишен период, Снежана Спасова, Надежда Стефанова, Петър Генев, Извънредна национална конференция по патология, София, 2012
 

Член на

Член на  Български лекарски съюз (БЛС) , Българско дружество по патология (БДП) и Българска медицинска хомепатична организация (БМХО)