Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Стефан Иванов Иванов д.м.н


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: stefan.ivanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 613 790

 

Биография

Роден е на 27.01.1956 г. в гр. София. Завършил медицина във ВМИ-Варна през 1982 г. От 22.03.1982 г. работи в АГО – гр. Тутракан и АГО – гр. Дулово като ординатор. От м. октомври 1983 г. работи във ВМИ – Варна, като асистент към Катедрата по АГ. От м. август 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ-ра степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І-ва степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ- гр. София. От 05.03.07 г. д-р Стефан Иванов работи като хабилитиран доцент към Катедрата по АГ - МУ-Варна. От 24.04.2008 г. е избран за ръководител на Катедрата по АГ-гр. Варна. Придобити специалности: акушерство и гинекология и онкология. На 04.07.2001 г. защитава дисертационен труд на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография”. Дисертационната тема е за придобиване на образователната и научна степен „доктор” с научна специалност „онкология” (шифър 03.01.46). На 03.02.2010 г. защитава дисертационен труд на тема “Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално с или без лимфна дисекция”. Дисертационната тема е за придобиване на образователната и научна степен “доктор на медицинските науки” по научната специалност "Акушерство и гинекология" (шифър 03.01.45).


Публикации

Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. С. Иванов е съавтор на учебника “Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания” от 2003 г. Основните научни разработки са в следните

области: а) ранно откриване на преканцерозите и рака на ендометриума чрез прогестеронов тест и утеруссонография; б) хормонално лечение на рака на ендометриума; в) радикални хирургически техники при рака на шийката на матката и рака на тялото на матката; г) радикално хирургично лечение на рака на ендометриума със или без лимфна дисекция; д) въвеждане на нов цитологичен скринингов метод при предрака и рака на шийката на матката (LBC); е) наследственост и онкогинекологични заболявания.

Научни публикации

Отворен достъп​


Член на

Българското дружество по акушерство и гинекология; на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS)