Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Светослав Калчев Калевски д.м.н.


Катедра: Неврохирургия и УНГ болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: svetoslav.kalevski@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 524

 

Биография

Завършва медицина в МУ- Варна през 1982 г. с отличен успех. От същата година до момента работи в УС по неврохирургия последователно като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент. През 1987 г. придобива специалност по неврохирургия, а през 2002 г. получава магистърска степен по "здравен мениджмънт" в МУ-Варна. През 2008 г. след защита на дисертационен труд получава образователната и научна степен "доктор". През 2011 г. след спечелен конкурс му е присъдено научно звание "доцент". През 2014г. след защита на дисертационен труд получава научната степен "Доктор на медицинските науки". От 2015г. е избран за професор по неврохирургия.


Публикации

​Проф. Калевски е автор и съавтор на над 100 научни публикации и доклади в български и международни реферирани научни списания и сборници от национален и световен мащаб:  сп. „Българска неврохирургия", сп. „Scripta Scientifica Medica", сп.   „Journal of IMAB – Annual Proceedings", сп. „Ото Рино Ларингология", сп. „Военна медицина", сп. „Trakia Journal of Sciences", сп. "Bulgarian medicine", сп. "Folia medica", сп. „Nepal Journal of  Neuroscience", сп. „The Spine Journal", сп. „Acta Neurochirurgica", сп. "Asian Journal of Neurosurgery", сп. "Sanamed", сп. "Global Spine Journal" и др. Съавтор е на монография по неврохирургия – „Essential Practice of Neurosurgery" - издаден от Световната федерация по неврохирургия през 2009 година в Япония. Автор е на монографията „Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност". Има над 40 цитирания в реферирани български, американски, европейски и китайски научни списания, монографии и книги.

Научни публикации

Отв​орен достъп​


Член на

Зам. председател на Националното научно дружество по неврохирургия, член на ФС на факултета по медицина, член на Научния съвет по хирургия на МУ-Варна, член на Spine experts group и др.