Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Теодора Стоянова Гуглева


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Teodora.Gugleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 833

 

Биография

Родена на 03.01.1988год. Завършено средно образование през 2006г. в МГ „Д-р Петър Берон" в град Варна. През 2014г. завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. През месец септември 2016г. започва работа като лекар  в клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Марина", Варна. От октомври месец 2016г. е лекар-специализант, а от февруари месец 2017г. е асистент в Катедрата по Образна диагностика, 
интервенционална рентгенология и лъчелечение. През 2021г. придобива специалност по лъчелечение.

Публикации

Гуглева,Т. Енчева, Ел. "Намаляване на сърдечната токсичност при лъчелечение на карцином на лява млечна жлеза – мисия възможна с автоматично апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум", Списание МД, брой 3 (105), Година XV, Юни 2018г

Енчева E., Билюкова С., Ивановска Хр., Радева Т., Гуглева Т. Компютър томографско образно ръководено лъчелечение - задължителен елемент при прилагане на VMAT техника на облъчване при дефинитивно и предоперативно лъчелечение на карцином на маточната шийка. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (3): 8-15

Ивановска Хр, Енчева Е., Радева Т., Паламудова Д., Илиев Г., Билюкова С.,Гуглева Т., Желев К., Димитрова Е., Цонев Н., Щерев И. Дефинитивно лъчелечение, съчетано с таргетна терапия при локорегионално аванасирали карциноми на ларинкс, хипофаринкс и орофаринкс-предварителни резултати по отношение опита на един център с приложение, поносимост и ранни странчни реакции. Международен бюлетин по оториноларингология. 2018; 1: 50-59

Енчева E., Билюкова С., Ивановска Хр., Радева Т., Гуглева Т. Компютър томографско образно ръководено лъчелечение - задължителен елемент при прилагане на VMAT техника на облъчване при дефинитивно и предоперативно лъчелечение на карцином на маточната шийка. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (3): 8-15

Deffinitive Radiotherapy Combined with Targeted Therapy in Locoregional Advanced Cancer of Larynx, Hypopharynx and
Oropharynx-preliminary Report of Single Institution Experience, Patients Compliance to the Treatment Protocol and Early Toxiciy
Ivanovska Hr., Encheva E., Radeva T., D.Plalamudova D., Iliev G.,
Biulykova S., Gugleva T., Zhelev K., Dimitrova E. Tsonev N., Shterev I. Международен бюлетин по оториноларингология. 2018; 2: 27

Ивановска Хр, Енчева Е., Радева Т., Паламудова Д., Илиев Г., Билюкова С.,Гуглева Т., Желев К., Димитрова Е., Цонев Н., Щерев И. Дефинитивно лъчелечение, съчетано с таргетна терапия при локорегионално аванасирали карциноми на ларинкс, хипофаринкс и орофаринкс-предварителни резултати по отношение опита на един център с приложение, поносимост и ранни странчни реакции. Международен бюлетин по оториноларингология. 2018; 1: 50-59


Член на

​БЛС, Гилдия на лъчетерапевтите в България