Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Тони Данков Аврамов д.м.


Катедра: Неврохирургия и УНГ болести
УС: Неврохирургия
Е-поща: toniavram@abv.bg; toni.avramov@mu-varna.bg
Телефон: 0888407679

 

Биография

Завършил Първа езикова гимназия-Варна 1973 г. Магистър по специалност Медицина, професионална квалификация – лекар– 1979 г. Клиничен ординатор в Психоневрологичен диспансер гр. Добрич – 1980-1981 г. Асистент в Катедра по неврохирургия при Медицински университет "Проф. П. Стоянов" – Варна и Клиника по неврохирургия МБАЛ "Св. Анна-Варна" АД  от 1981 г. Редовен аспирант в НИИ по неврохирургия Н. Н. Бурденко АМН Москва - 1984 -1988 г. Работи в отделение по ендовазална неврохирургия,  където под ръководството на акад. А. Н. Коновалов, акад. Ф. А. Сербиненко и проф. Ю. М. Филатов специализира микрохирургия на съдовата патология на главния мозък – артериални аневризми и артерио-венозни малформации и защитава дисертация. Доктор по медицина – 1988г. Придобита специалност по неврохирургия – 1989г. Главен асистент в Катедра неврохирургия от 1990 г. Специализирана професионална подготовка- специализиран курс по микроневрохирургия и специализиран курс по хирургично лечение на съдовите заболявания на ЦНС в Университетска клиника по неврохирургия гр. София. Специализиран курс по следдипломна квалификация – Педагогика на медицинското образование – гр. Варна.

Публикации

Научни публикации​

Отворен достъп

Аврамов Т, Кючуков Г, Киряков И, Обрешков Н, Ханджиев Д, Неделко Р.: Анализ на резултатите от хирургичното лечение на шийната травма в острия период.ХХ годишна национална конференция по неврохирургия с международно участие 10.2011Правец.

Кючуков Г, Аврамов Т, Киряков И, Обрешков Н, Ханджиев Д, Неделко Р.: Тумори на черепната основа -  резултати и предизвикателства. ХIX Год. Национална  конференция по неврохирургия с международно участие 28-31.10.2010 Несебър

Аврамов Т, Кючуков Г, Киряков И, Обрешков Н, Ханджиев Д, Неделко Р.: Проблеми в хирургичното лечение на гръбначно-мозъчните тумори. Год. нац. конференция по неврохирурия 5-7.11.2009 Хисаря

Kyuchukov G, Kiryakov I, Avramov T, Nedelko R:

Transpedicular fixation for vertebral body fracture from osteolytic metastases. Год. научни трудове, IMAB,т. 15, 2009

Кючуков Г, Киряков И, Аврамов Т, Обрешков Н.: Хирургично лечение на болни с гръбначно - мозъчна травма. Презентация - Нац. конференция по неврохирурия с международно участие 5-7.10.2008

Аврамов Т, Кючуков Г, Киряков И, Ханджиев Д: Хирургично лечение на болни с тежка черепно-мозъчна травма.Презентация - Нац. конференция по неврохирурия с международно участие 11-13.10.2007 Девин

Аvramov T, Kalevski Sv.:Causes for and Prevention of Failed Back Surgery Syndrome. Scripta scientifica Medica, 2007, Vol.39 (2),pp.183-186

Аврамов Т.: Болест на Rosai– Dorfman с малкомозъчна локализация.Единичен случай.Scripta scientifica Medica, 2006, Vol.39

Каlevski Sv, Avramov T, PeevN, et al.:Clinical and Operative Analysis of 45 Unsuccessfully Operated Lumbar Disc Herniaions. Scripta scientifica Medica, 2007, Vol.39 (2), pp.187-189

Член на

Българското дружество по неврохирургия и Европейското дружество по неврохирургия.