Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Веселин Петров Петров д.м.


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: veselin.petrov@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 323

 

Биография

​​ТРУДОВ СТАЖ:

1983г. - 1986г. Окръжна болница Русе ординатор хирург
1986-2012 г – Национална кардиологична болница – София, съдов хирург
2012г. и продължава – МБАЛ Света Марина Варна, съдов хирург

 
Професионално развитие:                                                                

 
Свидетелство за призната специалност по обща хирургия, издадено от МА гр. София
Свидетелство за призната втора специалност по съдова хирургия
Диплома за магистър – лекар, издадена от ВМИ гр. Плевен
1995г.Свидетелство за защитена дисертация пред специализирания съвет по хирургия

 
Специализации:

 
Великобритания – съдова хирургия, доплерова сонография
Германия – каротидна хирургия
Италия – съдова хирургия 
Участия в много международни конгреси

Публикации

​Науч​ни публикации​

1.Лечение на напредналите стадии на хроничната артериална недостатъчност на крайниците с Простагландин Е1. Луканова, Д., В. Бъчварова, В. Петров. Ангиология и съдова хирургия, том 1; 1995г., книжка 1, 9 – 11 стр.
2.Диагностични и лечебни проблеми на мозъчно-съдовата болест, причинена от стенотични процеси в каротидните артерии. Г. Слабаков, В. Петров, сп. Ангиология и съдова хирургия, кн.1; 2000: стр. 11 –13.
3.Критична исхемия на крайника при диабетични пациенти-  ампутация или реваскуларизация? С.Стефанов,С.Дойчинова, В.Петров, Г.Слабаков. Анг.и съдова хирургия,том VІ; брой 1: 2003, стр.57-62.
4.Лъжливи аневризми в ингвиналната област при наркомани - избор на метод за лечение. В. Петров, Г. Слабаков, С. Стефанов, С. Дойчинова, И. Василев. Анг. и съдова хирургия, том VІ; бр.1: 2003г., стр. 63-66.
5.Дистални артериални реконструкции – избор на оперативни техники и графтов материал- С. Стефанов, С. Дойчинова, В. Петров, М. Станкев. Анг. и съдова хирургия, Том VІІІ, брой 1; 2004 г., стр. 37-44.
6.Транскраниална Доплерова сонография при болни с тромбози на a. cerebri media. Петров, В. Мозъчно-съдови заболявания (5) 2/97; 12 –14 стр.
7.Определяне на индикациите за каротидна хирургия чрез транскраниална Доплерова сонография. Петров, В. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, том 1 /1997; 35 – 37 стр.
8.Серотонин и серотининови антагонисти. Бъчварова, В., Л. Гроздински, Цв. Милева, Т. Захариев, В. Петров, Ал. Дойчинов. Съвр. Мед. ХХХIХ, 1988, № 4; 6 – 10 стр.
9.Социалната значимост на хроничната артериална недостатъчност на крайниците. Петров, В., В. Бъчварова, Л. Гроздински, Цв. Милева, Ал. Дойчинов. Вътр. Бол. – ХХVII, 1988, № 2; 19 – 22 стр.
10.Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomized controlled trial.V. Petrov,et al. THE LANCET, 8 May 2004 Vol. 363 No. 9420 Pages 1491 – 1502.
11.Matchev, S., V. Petrov, V. Batchvarova, A.Maljakova, S. Doneva. Angiology, vol. 48, June 1997, No. 6; 533 –544. Transcranial Doppler velocities in patients with thromboangiitis obliterans.
12.Doppler diagnostics, indications and control of surgical treatment in patients with carotid pathology. Grosdinsky, L., St. Rankov, V. Petrov, V. Drenovsky. Angiology, volume 41, No. 11, November 1990, 915 – 918.
13.Профилактика и лечение на тромбо-емболичните усложнения в     следоперативния период в съдовата хирургия.Г. Слабаков, Т. Захариев, В.Петров,стр.110-119. В кн. Тромбоемболични усложнения в следоперативния период. Профилактика и лечение, под ред. на проф. Д.Дамянов, изд.Медарт, 2001.
14.Съдова лаборатория. А. Андреев, Д. Петков, В. Петров. В кн.: Съдови заболявания под ред. на А. Андреев, акад. изд."Проф.М. Дринов", София 1998; стр.12 – 18.
15.Изследване на артериите на крайниците с цветно-кодирано Доплерово скениране. Петров, В., П. Шотеков. В кн.: Ултразвукова диагноза на съдовете на мозъка и крайниците. МИ "Лидер прес" София, 1998; 121 – 126 стр.
16.Изследване на вените на крайниците с цветно-кодирано Доплерово скениране. Петров, В., П.Шотеков. В кн.: Ултразвукова диагноза на съдовете на мозъка и крайниците. МИ "Лидер прес", София, 1998; 127 –134 стр.
17.Транскраниална Доплерова сонография. Петров, В. В кн.: Ултразвукова диагноза на съдовете на мозъка и крайниците. МИ "Лидер прес", София 1998; 11 – 15 стр.
18.Случай на резекция на огромна псевдоаневризма в дясна ингвинална област след огнестрелно нараняване. В. Петров, Г. Слабаков, М. Станкев. Анг. и съдова хирургия, том VІІІ, брой 1, 2004 г., стр. 57 – 59.
19.Случай с едноетапна резекция на добавъчно шийно ребро и ТЕА на подключична артерия. Петров, В., Г. Слабаков, М. Станкев. Ангиология и съдова хирургия, том VIII,брой 2, 2004г., стр. 53-55.
20.Два случая на лъжливи аневризми във феморо-поплитеалния сегмент. Петров, В., М. Станкев, С. Стефанов, С. Дойчинова. Ангиология и съдова хирургия, том VIII, брой 2, стр.60-64.
21.Изследване на вени. Дойчинов, Ал., В. Петров. В кн.: Клинична ангиология, стр. 64 – 68; Медицина и физкултура, 1992, София.
22.Диагностични методи в ангиологията. Дойчинов, Ал., В. Петров. В кн.: Клинична ангиология, стр. 45 – 64; Медицина и физкултура, 1992, София.
23.Практически аспекти на Доплеровата сонография в съдовата хирургия. В. Петров – монография, изд. Дита М, 2000.
24. Second Еuropean Сonsensus document on chronic critical leg ischaemia. European working group on CLI. Supplement to Circulation, vol.84; No. 4, November 1991. Dr. V. Petrov – active participant.
25. Лечение на варикозни вени по метода на веносукция с апарат тривекс – алтернатива на конвенционалната венозна хирургия. Станкев, М., В. Петров. Сп. Ангиология и съдова хирургия, том VIII, кн.2, 2004г. стр.49-52.
26. Случай на истинска аневризма на а. Carotis interna. Станкев, М.,В. Петров,сп. ангиология и съдова хирургия, том VIII,кн.2,2004г. стр.56-59.
27.Спонтанна аорто-кавална фистула. Тодоров, К., В. Петров. Ангиология и съдова хирургия, том 1; 1995 г., кн. 1, 29 – 30 стр.
28. Промени в реологичните свойства на кръвта при пациенти с хронична артериална недостатъчност на крайниците. Петров, В., В. Бъчварова. Ангиология и съдова хирургия , том 1; 1995 г., кн. 2., стр 6 – 8.
29.Случай на травматична дисекация на абдоминална аортна аневризма. М. Станкев, Р. Стойчев, Т. Георгиев, В. Петров, Е. Вълчева. Ангиология и съдова хирургия, том VІІІ, бр. 1, 2004 г., стр. 53 – 56.
30. Prevention of atherosclerotic complications: controlled trial of ketanserin. Br.med.J. 1989; 298:424-30. Dr. V. Petrov – national coordinator.

ДОКЛАДИ​
Treatment of late stages of chronic arterial insufficiency of lower extremities with Prostaglandin E1. Batchvarova, V., D. Lukanova, V. Petrov.41st Annual World Assembly of the american college of angiology, October 2 – 7,1994. Marriott Riverwalk Hotel, San Antonio, Texas.
Haemodynamic changes in basal cerebral arteries' blood flow in patients with subclavian steal syndrome. Petrov, V. The Inaugural Meeting of BSAVS. 1-2.10.1992, Cluj – Napoca, Romania.
Doppler diagnostics, indications and control of surgical treatment in patients with carotid pathology. Grosdinsky, L., St. Rankov, V. Petrov, V. Drenovsky. 31st  Annual Meeting of the International College of Angiology, Cavalieri Hilton Hotel, Rome, Italy. June 25 – 30, 1989.
Types of changes in basal cerebral arteries' blood flow in patients with extracranial carotid stenosis. Petrov, V.16th World Congress of the International Union of Angiology. 13 –18 September, Palais des Congres, Paris, France.
Spontaneous aorto - caval fistula. Todorov, K., V. Petrov. 2nd Balkan Congress of angiology and vascular surgery. 22-25 September 1994, Thessaloniki, Greece.
Experience and modifications of Miller-cuff distal anastomosis for femoro – distal bypasses. Petrov V., S. Stefanov, P. Levitcharov. 7th Mediterranean Congress of angiology and vascular surgery. 23 – 26 March 1996, Limassol, Cyprus.
Transcranial Doppler sonography in patients with ischaemic major stroke. Petrov, V. 7th Bulgarian – Romanian Symposium of Neurology, October 13th , 1989. Pleven.
Abilities of extra- and intracranial Doppler sonography for diagnostics of carotid pathology. Petrov, V., L. Grosdinsky, 21st Danube Symposium for neurological sciences. 13 – 15 October, 1988 Varna.
Transcranial Doppler sonography in precising carotid surgery indications. Petrov, V. 18th European Federation Congress of the International College of Surgeons, September 5- 8th, 1993, Varna.
Промени в хемодинамиката на вертебралните артерии при изразени стенози и пълни обтурации на a. subclavia.Петров, В., Г. Слабаков. Осми Национален конгрес по хирургия с международно участие, 15 – 17 септември 1989 г., Благоевград.
Subclavian Steal Syndrome – зависимост на клиничната и Доплер – сонографска изява от анатомичните промени в a. subclavia. Петров, В., Г. Слабаков. Първи български симпозиум по съдова хирургия и ангиология с международно участие, 1-2.11.1991, София.
International inquiry: the actuality of stripping. V. Petrov – co-author. Cercetari experimentale & medico – chirurgicale. Anul IV, Nr.1/1997, 1 – 9. Universitatea Medicina si farmacie Timisoara, Romania.
11th International Course on clinical neurosurgery, November 25th – December 1st, 1995, Medizinische Hochschule Hannover, Neurochirurgische klinik. Dr. V. Petrov – active participant.
Неинвазивни и инвазивни методи за изследване на венозната система. В.Петров, Л. Гроздински. Симпозиум "Авангардна фармакотерапия при подбрани патологични изяви", 18.02.1993 г. Интерпред, зала София.


 

Член на

 

Член на Управителния съвет на Балгарското Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология (БНДСЕХА);

Член на редационния съвет на списание на БНДСЕХА – Ангиология и съдова хирургия
Член на управителния съвет на Българското хирургично дужество (БХД)
Член на Българското Дружество по гръдна сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ)
Представител на България (Councillor for Bulgaria) в Европейското дружество по съдова хирургия (European Society for Vascular Surgery)