Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов д.м.


Катедра: Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
УС:
Е-поща: vilian.platikanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 616

 

Биография

Вилиян Христов Платиканов е роден е на 10.06.1959 г. в град Севлиево. През 1978 г. завършва Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г.  завършва висше медицинско образование във ВМИ - Плевен, сертифициран доктор. През 1991 г. придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”, а през 2000 г.  успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. Придобива научно звание „доцент” в КООХАИЛ, МУ – Варна през 2005 г. В периода 2008-2010 г.  провежда и завършва специализация за сертифициран преподавател по анестезиология към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA - ISIA). През 2010 г.  завършва магистратура по „Здравен мениджмънт”. Член на СНС по хирургия при ВАК 2008 – 2010 г. През 2013 г. придобива академична длъжност „професор“. Специализации в Австрия, Германия, Англия и Швейцария.

Своят професионален стаж и опит проф. Вилиян Платиканов започва през 1985 г. като общо практикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч, 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол, в периода 1987 – 2005 г. работи като анестезиолог в УМБАЛ – гр. Плевен, а от 1989 г. до 2005 г. е назначен за началник на Сектор по АИЛ към катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр.Плевен. От 2005 – 2007 г. е доцент по анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” - Варна, а от 2007 г. и в момента – началник КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. От 2009-2010 г.– съветник по трансплантология на Министъра на здравеопазването, 2009-2010 г.– национален консултант по трансплантология, а от 2010 г. и в момента е републикански консултант по АИЛ за североизточна Бъглария. От 2013 г. до момента  - ръководител Катедра по анестезиология, интензивна и спешна медицина, МУ-Варна.

Професионалните интереси на проф. Платиканов са: анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и хронична болка сепсис, управление на трудни дихателни пътища.


Публикации

Проф. Платиканов има повече от 150 публикации, 85 от които отпечатани в списания и сборници.

Научни публикации

Монографии и учебници

 1. Платиканов В. Мозъчна смърт : Медицински и правни аспекти. - Плевен : Пейчински, 2002. - 44 с.
 2. Платиканов В. Анестезия и интензивно лечение при чернодробна резекция. В: Чернодробни метастази от колоректален рак. Ред. Д. Костов и Г. Кобаков. - Варна : МУ-Варна, 2006. 45-55 с.
 3. Платиканов В. Влияние на общите анестетици върху сърдечната функция. В: Спешна кардиология. Ред. М. Григоров. - София : БКИ, 2010. 283-308 с.
 4. Платиканов В. Органно донорство - същност, детекция, реализация. - Варна : МУ-Варна, 2012. - 148 с.          

  Публикации в български периодични издания и сборници
 1. Танчев С, В Платиканов, С Маркова и съавт. Приложение на рекомбинантен фактор VIIa за контрол на масивно кръвотечение в следплацентарния период, дължащо се на маточна хипотония.  Акушерство и гинекология. 2004;43(1):16-20.
 2. Михайлова С, М Средкова, В Платиканов и съавт. Епидемиологично проучване на инфекции, причинени от Burkholderia Cepacia при пациенти, лекувани в отделения за интензивни грижи. Инфектология. 2004;4:36-39.
 3. Николов А, А Димитров, С Танчев, В Платиканов и съавт. Лечение на животозастрашаващи кръвотечения в акушерството и гинекологията – Novo Sevan. Акушерство и гинекология. 2005;44(5):39-45.
 4. Иванова Д., В. Платиканов, В. Данов, Г. Попов. Сърдечно спиране – основни принципи и новости в кардио-пулмоналната ресусцитация. Анестезиология и интензивно лечение. 2006;5:60-66.
 5. Стефанов Ч, В. Платиканов, С. Миланов, В. Кирина. Антибиотична терапия на стафилококова пневмония в интензивното отделение. Анестезиология и интензивно лечение. 2007;3:8-17.
 6. Иванова Д, В. Платиканов, В. Данов, Ч. Стефанов. Сърдечно спиране – основни принципи и новости в кардио-пулмоналната ресусцитация – втора част. Анестезиология и интензивно лечение. 2007;3:39-49.
 7. Сапунджиев Н, В Кирязов, В Платиканов. Постинтубационна ларингеална стеноза. Причини и профилактика. Анализ на 2 случая. Анестезиология и интензивно лечение. 2007;5:7-10.
 8. Сапунджиев Н, Т Стелиянова, М Генчева, В Платиканов. Обща интубационна анестезия с интермитентна апнея при микроларингохирургия. Анестезиология и интензивно лечение. 2007;5:3-6.
 9. Хаджиев Г, В. Кирязов, Т. Стелиянова, Г. Петров, В. Платиканов. Характеристика на следоперативното обезболяванев МБАЛ „Св.Марина" Варна. Анестезиология и интензивно лечение. 2008;3:3-6.
 10. Платиканов В, Д. Костов, Ж. Рангелова, К. Докова. Социален статус на българският анестезиолог.  Анестезиология и интензивно лечение. 2008;3:6-13.
 11. Д. Петкова, В. Платиканов, В. Димитрова, С. Андонова, В. Несторова. Респираторна палиация при пациентка с АЛС и хиперкапнеична дихателна недостатъчност. INSPIRO. 2009;2:29-32.
 12. Сапунджиев Н, В Платиканов, В. Кирязов, И. Косев. Инвазивен метод за осигуряване на труден дихателен път – кониотомия. Анестезиология и интензивно лечение. 2010;1:3-10.
 13.  Генчева М, Н. Сапунджиев, В. Кирязов, В. Платиканов. Мултилекарствен подход при лечение на генерализиран тетанус – описание на един случай. Анестезиология и интензивно лечение. 2010;2:21-24.
 14. Иванов К., В Платиканов. Сепсис – съвременни тенденции и методи на лечение. Сборник доклади. Под ред. на Д. Дамянов. Плевен. 2010,38-44.
 15. Платиканов В и съавт. Национална програма „ПАЦИЕНТИ И ЛЕКАРИ ЗА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА". Първи модул. www.bgtransplant.bg
 16. Платиканов В и съавт. Ортотопна чернодробна трансплантация – протокол. Издание на УМБАЛ „Света Марина", Варна. 2010. www.svetamarina.com
 17. Александрова В, Н Сапунджиев, В Платиканов и съавт. Коригиране на бенигнени трахеални стенози чрез стентиране – ранни резултати. III научна конференция на Тракийския университет, 4-5 ноември 2011 г. Сборник доклади. 2011, 43-50.
 18. Платиканов В. Указания на Изпълнителната агенция по трансплантация за органно и тъканно донорство. Част: Мозъчна смърт. Утвърдил: Директор ИАТ. 2011. www.bgtransplant.bg
 19. Недева Т, В Петров, В Платиканов. Влияние на интраоперативната хемодинамика и постоперативна аналгезия върху честотата на делир при ортопедични пациенти. Анестезиология и интензивно лечение. 2011;1:18-22.
 20. Платиканов В. Нервно-мускулно блокиране: анализ на съвременните концепции. Анестезиология и интензивно лечение. 2011;1:20-26.
 21. Недева Т, В Петров, В Платиканов. Интраоперативната седация с пропофол може да повлияе честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти. Анестезиология и интензивно лечение. 2011;1:10-13.
 22. Платиканов В. Sugammadex: патофизиологично нова концепция за антагонизиране на нервно-мускулния блок. Анестезиология и интензивно лечение. 2011; 4:7-11.
 23. Бозов Хр., П. Данков, В. Платиканов, М. Янева. Морската медицина като свободно-избираема дисциплина за студенти медици, Авиационна, морска и космическа медицина. Издание на „Българското дружество по авиационна, морска и космическа медицина" съвместно с „Дружеството на специалистите по водно спасяване" – Варна и ОС на БЧК-Варна, Варна. 2011/1, 45-48.
 24. Найденова Б, В Платиканов. Диагностика  на нарушенията в кръвосъсирването при пациенти с чернодробни резекции. Анестезиология и интензивно лечение. 2012;1:36-39.
 25. Платиканов В, Д Личев, П Иванова, А Хинев, Д Анакиевски. Интраоперативно и следоперативно обезболяване при пациенти с радикална цистопростатектомия. Анестезиология и интензивно лечение. 2012;1:7-8
 26. Платиканов В. Възможности за обезболяване в акушерската практика. http://www.biberonbg.com/specialisti/obezbolqvane.htm
 27. Недева Т, В Платиканов, А Велкова. Предиктори за постоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти – I част. Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 2:23-31.
 28. Недева Т, В Платиканов, А Велкова. Предиктори за постоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти – II част. Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 2:31-37.
 29. Платиканов В, Д Личев, А Селиман, П Иванова. Интравенозно следоперативно  обезболяване  по титрационен модел с морфин.  Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 3:21-23.
 30. Найденова Б, В Платиканов. Лечение на нарушенията в кръвосъсирването при чернодробни резекции. Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 3:30-33.
 31. Платиканов В, П Иванова, Н Шефкет, Д Личев. Midhumeral block – показания, предимства, надежност и изпълнение под ултразвуков контрол. Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 3:33-35.
 32. Платиканов В, Д Личев, П Иванова и съавт. Обзор върху синдрома на Хътчинсон- Гилфорд / Прогерия от гледна точка на анестезиолога, с представяне на клиничен случай. Анестезиология и интензивно лечение. 2012; 3:40-42.

  Публикации в чужди периодични списания и сборници от конгреси
 1. Pavlova K, V Platikanov. Preanesthetic protection of the renal function. 7th European congress of Intensive care Medicine. Innsbruck 14-17 june. Proceedings of the 7th European congress of Intensive care Medicine. 1994;867-870.
 2. Platikanov V, R Rousseff, K Pavlova, et al. Our experience with anaesthesia for pediatric electromyography. 8th European congress of Intensive care Medicine. Athens, October 18-22 1995. Proceedings of the 8th European congress of Intensive care Medicine. Athens. 1995;125-129.
 3. Platikanov V, Rousseff R, Kolarov G at al. Propofol as a day case anesthetic in patients with history of epilepsy. 9th European congress of Intensive care Medicine. Glasgow September 24-28 1996. Proceedings of the 9th European congress of Intensive care Medicine. Glasgow. 1996;727-729.
 4. Rousseff R, S Bojinov, V Platikanov. Propofol in intractable status epilepticus. Epilepsia. 1996;37(S4):74.
 5. Platikanov V, R Rousseff. Maintenance of brain dead organ donors during explantation procedure. 5th World congress of Nurse anesthetists. Vienna, april 26-30, 1997. Proceedeng of the abstracts of 5th World congress of Nurse anesthetists. Vienna. 1997;P18-P227.
 6. Platikanov V, V Andreev, N Кarcheva, et al. Diagnostic accuracy of broncho-alveolar lavage in patients with suspected VAP. 10th European comgress of anesthesiology, Frankfurt, june 30 - july 4 1998. Proceeding of abstracts of 10th European congress of anesthesiology. Frankfurt. 1998;PP-E 800.41-p532.
 7. Platikanov V. Medical management of brain dead patients in ICU, for organ donation. Journal of neurosurgical anesthesiology. 2000;12(S.1):C32-26.
 8. Platikanov V, R Rousseff. Sympathetic activity in brain dead patients as measured by microneurography. Organs and tissues. 2003;6(1):45-47.
 9. Karadimov D, K Binev, Y Nachkov, V Platikanov. Use of  rFVIIa (Novoseven) during neurosurgery. Journal of neurosurgical anesthesiology. 2003;15(4):330-333.
 10. Tanchev S, V Platikanov, D Karadimov. Administration of rFVIIa for the management of massive bleeding due to uterine atonia in the post-placental period. Acta obstetrica and gynecologica scandinavica. 2005;84:402-403.
 11. Platikanov V. Administration of rFVIIa for the management of massive bleeding due to uterine atonia in the post-placental period. Reply of Letter to the editor. Acta obstetrica and gynecologica scandinavica. 2005;84:1131.
 12. Sobieszcyk S, G Breborovicz, V Platikanov et al. Recombinant FVIIa in the management of postpartum bleeds: an audit of  clinical use. Acta obstetrica and gynecologica. 2006;85:1239-1247.
 13. Platikanov V, Marinchev V, Stefanov D et al. Tissue donation and coordination – two years experience of tissue bank Osteocenter Bulgaria. Newsletter of European Association of tissue banks. 2006;1:4-7.
 14. Vilstrup H, M Markiewicz, V Platikanov et al. Recombinant activated factor VII in unselected series of cases with upper gastrointestinal bleeding. Thrombosis research. 2006;118(5):587-595.
 15. Lees K, J Zivin, T Ashwood and Trial Investigators (incl. V. Platikanov). NXY-059 for acute ischemic stroke. New England Journal of Medicine. 2006;354(6):588-600.   DOI: 10.1056/NEJMoa052980.
 16. Felfering M and Trauma study group (incl. Platikanov V). Clinical experience with recombinant F VIIa in a series of 45 trauma patients. Royal Army Medical Journal. 2007;153(1):32-39.
 17.  Sapundziev, N, K Korucheva, A Zonev, V Platikanov, D Marev. Early detection of subglotic bridge stenosis following long term transoral intubation and tracheotomy. Scripta Scientifica Medica. 2010;42(3):139-141.
 18.  Rubinstein E  and ATTAIN study group ( incl. Platikanov V). Telavancin versus Vancomycin for Hospital-acquired pneumonia due to Gram positive pathogens. Clinical Infectious Disease. 2011:52:31-40.
 19. Ignatov V, N Kolev, A Tonev, V Platikanov et al. Surgical options for curative resection of rectal cancer. Archives of the Balcan Medical Union. 2011;46(4), S1:131-137.
 20. Ignatov V, N Kolev, A Tonev, V Platikanov et al. Comparative analysis of open echinococcectomy vs PAIR technique in children – 10 years experience. Archives of the Balkan Medical Union. 2011;46(4),S1:138-141.
 21. Kolev N, V Ignatov, A Tonev, V Platikanov et al.Endorectal ultrasound in the diagnosis of rectal cancer. Archives of the Balkan Medical Union. 2011;46(4),S1:145-149.
 22. Kolev N, Tonev A, Ignatov V, Platikanov V et al. New strategies in liver surgery for a stage metastatic colorectal cancer. Archives of the Balkan Medical Union. 2011;46(4),S1:150-155.
 23. Kolev N, V Ignatov, A Tonev, V Platikanov et al. Our initial results after laparoscopic surgery for ultralow rectal cancer. Archives of the Balkan Medical Union. 2011;46(4),S1:156-159.
 24. Platikanov V, N Kolev, G Ivanov, A Tonev, et al. An unusual case of severe lower gastrointestinal bleeding in infant. Archives of the Balkan Medical Union. 2011;46(4),S1:142-144.
 25. Ignatov V, N Kolev, A Tonev, V Platikanov et al. Clinical outcome of intersphincteric resection for ultra-low rectal cancer. Journal of IMAB. 2012;18(1):226-230.
 26. Kolev N, A Tonev, V Ignatov, V Platikanov et al. New strategies in liver surgery for IV stage metastatic colorectal cancer. Journal of IMAB. 2012;18(1):231-238.
 27. Ivanov K, N Kolev, V Ignatov, V Platikanov et al. Laparoscopic intersphincteric resection – indications and contraindications. Acta Chirurgica Jugoslavica. 2012. – in press.
 28. Ivanova, P., V. Platikanov. Femoropopliteal bypass procedure under femoral-sciatic nerve block in a patient with abnormal coagulation profile. Regional Anesthesia and Pain Management Journal. 2012;37(7):s487-s488.
  Публикации и участия в научни форуми
 1. Платиканов В. Митове и реалности за болката. Балкански медицински дни – 18 издание. 16-18 септември 2011, Варна.
 2. Платиканов В. Органно дарителство – съвременни тенденции и предизвикателства. XVI Национален конгрес по Анестезиология с международно участие. 01-04.10.2009, София.
 3. Кирязов В. Платиканов В. Епидурална катетърна техника при операции в коремната кухина и малкия таз. Пета национална конференция за изследване и лечение на болката. 01-05.06.2010, Велико Търново.
 4. Генчева М, Иванова П, Христозова Хр, Калева В, Платиканов В. Случай на варицела пневмония при десе с остра лимфобластна левкемия. II Национален конгрес по детска хирургия. 23-25.10.2008. Хисаря.
 5. Стефанов Д, Маринчев В, Бянов  Б, Иванов В, Платиканов В. Тъканно донорство и координация – ретроспективен поглед към 2 годишен опит на ОЦБГ, регионален център Варна. Годишник на ЕАТА 2006 г.
 6. Marinchev V, Stefanov D,Radijnova D,Ivanov V, Platikanov V. Prepare of serological samples in potential tissue donors – basic principles and frequently occurred problems. 15th international congress of the European association of tissue banks. Octobre 4-7, Varna.
 7. Платиканов В. Органни донори – детекция и реализация в УМБАЛ „Света Марина", Варна. Първа национална научна конференция на Българско дружество по трансплантология. 9.12.2011. София.
 8. Личев Д, Тончев Ц, Тодорова М, Платиканов В. Анестезия за спешна операция при рядък случай на прогерия синдром. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 9. Личев Д, Кирязов В, Али А, Тодорова М, Платиканов В.  Епидурална анестезия за нефректомия при 2 пациенти с контраиндикации за обща интубационна анестезия. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 10. Личев Д, Киров Ф, Андонова С, Платиканов В. Лечение на енцефаломиелополирадикулоневрит с терапевтична тотална плазмена обмяна. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 11. Платиканов В. Сепсис – съвременни концепции. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 12. Платиканов В. Контролиране на нервно-мускулният блок. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 13. Платиканов В. Обща срещу регионална анестезия. ХVII Конгрес по анестезиология и интензивно лечение. 27-30.10.2011 г. Пловдив.
 14. Иванова П, Шефкет Н, Платиканов В. Midhumeral block – показания, предимства, надежност и изпълнение под ултразвуков контрол. Национална конференция за лечение на болката. 31.05-02.06.2012, Хисаря.
 15. Иванова П, Шефкет Н, Йорданов Е, Платиканов В.Лечение на невропатична болка с методика на регионална анестезия – описание на клиничен случай. Национална конференция за лечение на болката. 31.05-02.06.2012, Хисаря.
 16.  Селиман А, Личев Д, Платиканов В. Титрационна методика с венозен морфин за лечение на острата следоперативна болка. Национална конференция за лечение на болката. 31.05-02.06.2012, Хисаря.
 17. Платиканов В. Остра дихателна недостатъчност. Семинар „Професионално поведение при спешни медицински ситуации". 09.06.2008. Варна.
 18. Платиканов В.  Остър миокарден инфаркт.. Семинар „Професионално поведение при спешни медицински ситуации". 09.06.2008. Варна.
 19. Платиканов В. Сърдечно спиране. Семинар „Професионално поведение при спешни медицински ситуации". 09.06.2008. Варна.
 20. Платиканов В. Остра дихателна недостатъчност. Семинар „Професионално поведение при спешни медицински ситуации". 19-21.06.2007. Варна.
 21. Платиканов В. Първа помощ – характеристика, особености, пособия, най-важни показатели, характеризиращи жизнената активност. Семинар „Първа помощ и лечение при инциденти случващи се на морския бряг". 05-08.05.2009. Варна
 22. Платиканов В. ОДН, Клинична смърт. Диагностика и поведение. Семинар „Първа помощ и лечение при инциденти случващи се на морския бряг". 05-08.05.2009. Варна
 23.  Platikanov V.  Moderating ESRA – Black See workshop: Anatomy for regional anesthesia. 12-13 sep, 2008, Varna
 24. Платиканов В. Някои „дребни" факти за инхалационната анестезия. Семинар „Sevo-училище". 13-15.април 2007, Варна
 25. Платиканов В. ЕДА с левобупивакаин – да или да! Семинар „Sevo-училище". 13-15.април 2007, Варна
 26. Платиканов В. Хирокаин и приложението му за интра- и периоперативно обезболяване чрез продължителна епидурална инфузия. Семинар „Sevo-училище", 21-23.04.2008. Варна
 27. Платиканов В. Сепсис-съвременни концепции. Семинар „Сепсис". 27.11.2010, Варна.
 28. Платиканов В. Управление на ситуация „труден дихателен път". Семинар „Осигуряване на труден дихателен път и софистицирана кардиологична ресусцитация. 22-24.10.2010. Варна
 29. Платиканов В. Управление на ситуация „труден дихателен път". Семинар „Осигуряване на труден дихателен път и софистицирана кардиологична ресусцитация. 25-27.11.2011. Варна.
 30. Платиканов В. Следоперативно обезболяване – съвременни възможности. Семинар - „Възможности за следоперативно обезболяване". 04-05.05.2006. Варна.
 31. Платиканов В. Нови насоки в КПР – изменения предложени от ЕСР. Семинар-„Новости в кардио-пулмоналната ресусцитация и изменения в практическите насоки, представено от Европейски съвет по ресусцитация". 19-20.05.2012. Варна.

 

Член на

Той е активен член на - Европейската  асоциация  на анестезиолозите, Европейското дружество по хранене (ESPEN) и Българското дружество на анестезиолозите.