Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова д.м.н.


Катедра: физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС:Оптометрия
Е-поща: zornitsa.zlatarova@mu-varna.bg
Телефон: 052/634 901

 

Биография

Проф. д-р З. Златарова е завършила медицина в МУ-Варна през 1993 г. От 1994 г. работи в СБОБАЛ-Варна. Придобива специалност „очни болести" през 1998г. От 2001г е началник на Консултативно – диагностично отделение в СБОБАЛ.

Като стипендиант на ORBIS International, ICO и SOE, специализира в Тампа,САЩ и очната клиника на университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия. Темите на специализациите й са в областта на очните банки, съдовите и дегенеративни заболявания на ретината и окулопластичната хирургия.

През 2007 г. защитава пред ВАК дисертационен труд на тема ''Злокачествени тумори на клепачите - разпространение, клинико-морфологични характеристики и хирургично лечение'' и придобива ОНС „доктор“. През същата година придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ-Варна.

Започва работа към МУ-Варна като хоноруван асистент, а от 2008г. след конкурс е избрана за асистент в Катедрата по НХ, УНГ и очни болести на МУ-Варна. През 2009г. става главен асистент, а през декември 2011 г. ѝ е присъдено научно звание «доцент».

През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизията на тумори“ и придобива научна степен „доктор на науките“ по специалност офталмология. През ноември 2018 г. ѝ е присъдено научно звание „професор“.

Участвала е в повече от 60 национални и международни научни форуми и конгреси, включително като гост-лектор. Ръководител е на докторанти и специализанти.

Основните ѝ научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на съдовите и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома и офталмоонкологията.

Хирургичната и работа включва лазерна микрохирургия на окото, окулопластика и реконструктивна хирургия на клепачите, хирургия на преден очен сегмент.


Публикации

Има издадени две монографии, участие в авторски колектив на учебник по очни болести и над 60 публикации в специализирани български и международни научни издания.


Научни публикации​

Отворен достъп


По-важни публикации:

Zlatarova Z., Ilieva A., Krasnaliev I. Periocular metastasis associated with colorectal carcinoma. Journal of IMAB 2018; 2:2030-2033. ISSN 1312-773X

Златарова З., Е. Христова, Вл. Йоцова. Структурни промени в макулата при диабетици. Известия на Съюза на учените - Варна Серия "Медицина и екология" 2017; 2: 32-37.

Zlatarova Z, Nenkova B., Softova E. Eyelid reconstruction with Full Thickness Skin Grafts after Carcinoma Excision. Folia Medica, vol. 58, No 1, 2016, 42-48. ISSN 0204-8043

Hristova E., Zlatarova Z. Dry age-related macular degeneration – new approach in optical coherence tomography monitoring and quantitative assessment. J Biomed Clin Res 2014; 2: 148-154.


Zlatarova ZI, Softova EB, Dokova KG, Messmer EM. Expression of matrix metalloproteinase-1, -9, -13, and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 in basal cell carcinomas of the eyelid. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012 Mar;250(3):425-31. 

Златарова З., Тумори на клепачите. ИК Стено 2010.

Златарова З. Комбинирано лечение при перипапиларна хориоидална неоваскуларизация. Реферативен бюлетин по офталмология 2011; 3: 20-25.

Златарова З., Христозов К., Докова К. Честота и рискови фактори за диабетна ретинопатия сред пациенти с декомпенсиран захарен диабет. Български офталмологичен преглед 2011; 2: 21-25.

Златарова З., Ненкова Б. Възможности за реконтрукция на предната клепачна ламела със свободна кожа. Тумори на окото и очните придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2010: 91-97.

Златарова З. Остра мултифокална задна плакоидна пигментна епителиопатия-представяне на клиничен случай. Български офталмологичен преглед 2009; 4: 39-42.

Zlatarova Z.I., K.G. Dokova, D. Kamburova. Incidence of eyelid malignancies in Varna region. Scripta Scientifica Medica, 2009; vol. 41 (1), 35-38.

Zlatarova Z., Hristova R., Nenkova B., Softova E. Rare malignant eyelid tumours – a case report. Fostering research on rare  diseases in Eastern European countries. 2006: 204-206.

Златарова З., Ненкова Б. Приложение на пластика по Hughes при реконструкция на големи дефекти на долен клепач. Български офталмологичен преглед 2008; 3:32-37.

Златарова З., Б. Ненкова, Д. Камбурова Критерий ли е хистологичната находка в резекционните линии за реоперация по повод базоцелуларен карцином на клепача?; Тумори на окото и очните  придатъци. ИЦ"МУ-Плевен", първо издание, Плевен  2006,стр.74-79


Член на

УС на Българското глаукомно дружество, Председател на Секция медицина и дентална медицина на Съюза на учените Варна,  БДО,  Съюз на очните лекари в България,  Североизточно офталмологично дружество,  Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия, БЛС,  European Society of Retina Specialists, European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS). Редакционните колегии на списания Български офталмологичен преглед, Глаукоми и Известия на съюза на учените Варна Серия медицина и екология.