Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Людмила Христова Нанева


Катедра: Медико-биологични науки​​​​​​
УС:Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: Ludmila.Naneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 14.10.1975 гр. Варна. Завършила 2010 г. ШУ”Епископ Константин Преславски” гр.Шумен   специалност : Химия - бакалавър и Преподавател по биология и химия – бакалавър. През 2012.г  завършила ШУ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен -  Инженер по Екологична химия – магистър. От 2012/2015  г. работи  като асистент по Обща и неорганична химия в Шуменски университет. Ръководени занятия по учебни дисциплини : лабораторни  и семинарни упражнения по ОНХ ;' Решаване на задачи в химията''; Упражнения по" Хоспитиране по химия". През 2015 г.  постъпва на работа в Медицински Университет "П. Стоянов" – Варна , като асистент  в катедрата по Химия  към Факултета по Фармация.

Публикации

Области на професионален интерес:

Теоретична и експериментална хроматография, хемометркика, QSRR (Quantitative Structure-Retention Relationships);QSAR, математично моделиране «структура- свойство»
                Публикации: 2014г. - I.Dimitrov, N.Kоchev, M.Moskovkina, L.Naneva, R.Miliona, Z.Mustafa, I.Bangov "Some new results obstained by using descriptor fingerprints in QSAR and QSRR investigations", Acta Scientifica Naturalis, v.1, (2014), p. 45-50
 2014г. - I. D. Dimitrov, L. H. Naneva, I. P. Bangov, I. A. Doytchinova, "Allergenicity prediction by artificial neural networks" J. Chemometrics 2014; 28:282-286

2013г. - 1. Бангов И., Л. Нанева, М.Московкина, И. Димитров, И. Дойчинова, „Приложение на дескрипторните отпечатъци на пръстите в изследванията на количествените съотношения между структура и активност», Годишник на ШУ "Еп.К.Преславски", T. XXII B1 (2013), c. 28-36

 2013г. - L. H. Naneva, I. D. Dimitrov, I. P. Bangov, I. A. Doytchinova Title: Allergenicity Prediction by Partial Least Squares – based Discriminant Analysis Bulgarian Chemical Communications, (2013)

 2013г. - Ivan Dimitrov; Lyudmila Naneva; Irini Doytchinova; Ivan Bangov :"AllergenFP: allergenicity prediction by descriptor fingerprints"Manuscript ID: BIOINF-2013-1187.R1,Oxford University Press, Bioinformatics

2012г. - 1. Бангов И., Л. Нанева, М.Московкина, И. Димитров, И. Дойчинова, „Приложение на дескрипторните отпечатъци на пръстите в изследванията на количествените съотношения между структура и активност», Годишник на ШУ "Еп. К.Преславски", T. XXII B1 (2013), c. 28-36

2010г. - 2. Московкина,М., Л.Нанева, И.Бангов, „Моделиране на ретентно хроматографско свойство за група наситени естери, разделени газхроматографски върху фази с различна полярност", Сборник научни трудове ШУ „Еп. К.Преславски", факултет природни науки, (2012), с. 376-382

  Доклади:

 2014г. - XII Национална конференция с международно участие „Природни науки ' 2014", Варна, постер, (2014) Lyudmila Naneva1, Ivan Dimitrov2, Ivan Bangov1, Irini Doychinova2 "Application of machine learning techniques for allergenicity prediction in the QSAR Studies"

  2014г. - Oxford Drug Discovery Workshop July21-25, 2014-poster Lyudmila Naneva,Ivan Dimitrov, Ivan Bangov, Irini Doychinova "Application of machine learning techniques for allergenicity prediction in the QSAR Studies"

Участие в научни форуми и изследователски проекти:      

1.Университетски проект договор № РД-05-321/9.03.2010, финансиран от фонд "Научни изследвания" на ШУ"Еп. Константин Преславски":"Научни и приложни аспекти при изследване на веществата и процеса на обучение по Химия и опазване на околната среда"
2.Университетски проект №РД-05-134/24.02.2011, финансиран от фонд "Научни изследвания" на ШУ"Еп. Константин Преславски": "Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда".
3.Национален проект проект вх. № ДФНИ- 401 /7 / от 28.11.2012:„Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична активност базирани на нови алгоритми и паралелна обработка на информацията"
4.РД-08-264/14.03.2013г. Университетски проект "Научни и практикоприложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучение", 2013
5. Университетски проект № BG051PO001-3.3.06 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"
6. Университетски проект договорРД-08-218/10.03.2014.финансиран от фонд "Научни изследвания" на ШУ"Еп. Константин Преславски"
7. Проект BG-051 РО 001/3.3.07-0002 Студентски практики
8. ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"
 

Член на