Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Петър Атанасов Шивачев д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: petar.shivachev@mu-varna.bg, drshivachev@yahoo.com, dr.shivachev@gmail.com
Телефон: +359 52 302851/60/, вътр. 1360, +359888786711

 

Биография

Доц дПетър Шивачев д.м., е роден на 06.04.1957 г. в гр. Варна. Завършил е ІІ МГ „Д-р Петър Берон” – Варна (1971-1975 г.) и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (1977-1983 г.). През 1983-1986 г. е участъков педиатър в І-ва Градска поликлиника - Добрич. През 1986-1987 г. е болничен ординатор в ДО при Градска болница, гр. Варна. От 1987 г. работи в Клиниката по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД, гр. Варна. Придобива специалност по Детски болести” през 1989 г, а специалност по Детска ревмокардиологияпрез 1993 г. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2014 г. с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите”, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология” към катедрата по педиатрия.  Доц. П. Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Притежава сертификати по неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография. Преминал е курсове по интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии (БАСС), интензивна педиатрия и неонатология.

Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, тромбофилии, както и общопедиатрични проблеми. Познания по медицинска статистика и компютърни програми. 


Публикации

Публикации – общо 46, от които 5 в чужди списания и една монография – „Тумори на сърцето в детската възраст”. Участия в национални и международни конгреси, конференции, и симпозиуми – общо 100, от които 11 в чужбина. Член на

Член е на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината