Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ас.д-р. Светлана Василева Билюкова


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: svetlabilyukova@gmail.com
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Биография: Родена на 22.09.1989г в град Карлово. Завършила специалност „медицина" в МУ -  Варна през 2016г. От месец Май 2017г започва работа в клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина" - Варна. От месец Януари 2020 е асистент в Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение и специализант по лъчелечение.  

Публикации

Публикации: Енчева Е., Билюкова С., Ивановска Хр., Радева Т., Гуглева Т. Компютър томографско образно ръководено лъчелечение - задължителен елемент при прилагане на VMAT техника на облъчване при дефинитивно и предоперативно лъчелечение на карцином на маточната шийка. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (3): 8-15

Енчева Е., Билюкова С., Стойкова В. Адювантно комбинирано лъчехимиолечение или самостоятелно лъчелечение при висок риск ендометриален карцином: обзор на литературата с препоръки за адювантно лечение. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (3): 34-43

Енчева., Билюкова С., Я. Корновски Я., Желев К., Георгиев Р., Йорданова Ц., П. Бочев П., Чаушев Ч. Пълен локорегионален туморен контрол след самостоятелно перкутанно лъчелечение при вагинален карцином стадий IVA: клиничен случай с обзор на литературата и акцент възможностите на съвременните техники на облъчване VMAT и IGRT. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (4): 38-45

Енчева Е., Ивановска Хр., Билюкова С., Димитрова Е., Цонев Н., И. Щерев И.,  Стойкова В. Стандартизирана ли е клиничната практика в българия по отношение мултимодалното лечение на вулварния карцином: клиничен случай на ранен вулварен карцином в млада възраст, с прилагане на спасително лъчелечение, с VMAT техника, съчетано с химиотерапия. Акушерство и гинекология. 2018; 57 (4): 45-51


Член на

​Член на: БЛС, Гилдия на лъчетерапевтите в България;