Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева д.х.

Медицински университет – Варна, 9002, ул. "Марин Дринов" №55 


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: anelia.gerasimova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена на 28.03.1987 г. в гр. Провадия. Завършва Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" – „Химия университетска" (2010 г.), завършва магистърска програма „Екологична химия" (2011 г.). В Шуменския университет постъпва през 2010 г. и работи първо като химик - лаборант, а в последствие и като асистент по Аналитична химия. В Медицински Университет Варна "Проф. д-р П. Стоянов" постъпва на работа през 2012 г., където и към момента е асистент. През 2017 г. придобива образователна и научна степен „доктор по химия", защитавайки дисертационен труд на тема „Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-β-D-малтозид". През 2018 г. е избрана за главен асистент по Физикохимия и Колоидна химия.

Води лекции, семинарни и лабораторни упражнения по Физикохимия, Колоидна химия (за студенти втори курс, специалност "Фармация"), лабораторни упражнения по Химия (за студенти първи курс, специалност "Медицина") и лабораторни упражнения по Аналитична химия (за студенти първи курс, специалност "Медицински лаборанти и Помощник фармацевти").

Научните ѝ интереси са в областта на физикохимията на тънките течни филми и повърхностните слоеве от разтвори на ниско- и високомолекулни повърхностно активни вещества, на биоколоидите и тяхното приложение във фармацевтичната и хранителната промишлености и в детергентната химия.

Умения за работа с експериментални методи: микроскопски в отразена и преминала светлина; видео камери; рефлектометрия; флуоресцентна, инфрачервена и електронна спектроскопия; вискозиметрия; кондуктометрия; поляриметрия; тензиометрия; криоскопия; Вилхелми метод; атомносилова микроскопия и интерферометричен метод.

Публикации

A. Gerasimova1, Zh. K. Angarska1, K. D. Tachev, G. P. Yampolskaya, DRAINAGE AND CRITICAL THICKNESS OF FOAM FILMS FROM MIXED SOLUTIONS OF BOVINE SERUM ALBUMIN AND n – DODECYL - β -D- MALTOSIDE - Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, In Press, Available online 18 January 2013.

Jana K. Angarska, Aneliya Ts. Gerasimova, Krasimir D. Tachev and Jordanka I. Tacheva INTERACTIOS OF BOVINE SERUM ALBUMIN WITH n – DODECYL  - D – MALTOSIDE IN AQUEOUS SOLUTIONS, Ann. of Konstantin Preslavski University, Shoumen, XXI B, (2012).

Zh. K. Angarska, A. Ts. Gerasimova, J. I. Tacheva FOAM FILMS FROM MIXED SOLUTIONS OF BOVINE SERUM ALBUMIN AND N – DODECYL  - D – MALTOSIDE, Ann. of Konstantin Preslavski University, Shoumen, XX B, (2011).

Zh. K. Angarska1,  A. Gerasimova1,  Th. Gurkov2, DRAINAGE OF FOAM FILMS FROM MIXED SOLUTIONS OF BOVINE SERUM ALBUMIN AND n-DODECYL- β -D- MALTOSIDE – abstract book XIIth National Conference on Chemistry.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на