Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. Маринела Иванова Грудева д.п.

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​

Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; marinela.grudeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677254

 

Биография

Родена е на 07.06.1955 г. гр. Варна.  Завършва висше образование във  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий." по специалност „Българска филология" и втора специалност „История," с ОКС „Магистър.," през 1982 г. Притежава образователна и научна степен „доктор по педагогика" по специалност 05.07.01."Теория на възпитанието и дидактика" от 2001 г. Заема академична длъжност „доцент по педагогика", по същата научна специалност, в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна от  2008  г. През 2020 г. е избрана за професор по педагогика. Притежава допълнителна квалификация по: „Съвременни тенденции в развитието на висшето медицинско образование," „Педагогика и психология на висшето училище", „Интерактивни методи на обучение", „Управленски умения," „Управление на проекти", „Методика на научно-изследователската работа", „Езикова компетентност" (английски и немски език) и др. Има завършена едногодишна следдипломна специализация по «Социална педагогика».

Участва в два проекта: „Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна," с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, като експерт – обучител и в Международен научно-изследователски проект: „Профилактика виктимного поведения студенческой молодежи в Глобальной сети интернет" – организатор Казански (Приволжски) федерален университет, като експерт – изследовател.

Води лекции и упражнения по учебните дисциплини: «Педагогика», Андрагогия», «Детска педагогика», «Принципи и методика на обучението», «Медицинска педагогика», «методика на обучението по практика на студенти отпрофесионално направление «Здравни грижи» на студенти от специалностите: «Акушерка», «Медицинска сестра», «Логопедия», «Управление на здравните грижи» с ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър».

Осъществява успешно научно ръководство на 12 дипломанти и 3 докторанти.

Притежава умения и комуникационен опит по работа в екип и установяване на професионални контакти с български и чуждестранни изследователи и преподаватели; връзки с обществеността; оценъчна дейност по проектна и научно-изследователска дейност; организационна и експертна дейност в Сдружения, Териториални организации и Е-медии; ръководство на курсове за педагогическа и андрагогическа компетентност на академичния състав на МУ – Варна и др. За активна творческа и обществена дейност е отличена с награди на Община Варна и Областния съвет на БЧК – Варна.


Публикации

Публикационната й активност включва над 120 публикации. Реализира над 100 участията с доклади и статии в научни форуми и научни издания у нас и в чужбина. Основните й научни интереси и изследвания в областта на педагогиката, теорията и методиката на висшето образование (в т.ч. и висшето медицинско), андрагогията и аксеологията.

Участия в конференции с доклади на български език

 

  1. Грудева, М. (2015). Връзка и зависимост между изкуството и качеството на  преподаване във висшето медицинско училище. /Академично списание", „Управление и образование", кн.3 том 11. ISSN 13126121., Бургас., Изд. БУ „Проф. д-р Асен Златаров / Бургас, с.214 – 219.
  2. Грудева, М. Ж. Рангелова, Т.Костадинова. (2015). Връзка и зависимост между кариерното развитие и квалификацията на преподавателите във висшите училища. /Академично списание „Управление и образование", кн.3, том 11. ISSN 13126121. Бургас., Изд. БУ „Проф. д-р Асен Златаров", с.220-225.
  3. Грудева, М. (2015). Необходимост от педагогическа подготовка на здравните специалисти, работещи в детска ясла. /ХV Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета". ISBN 978-954-490-476-0.,София., Изд.ЕКС-ПРЕС Габрово., с.225-228.

 

Участия в конференции с доклади на чужд език

 

  1. Грудева, М. (2015). Communicative competence of students studying in the specialty "management of health care". /ХIII Международная научная конференция «Коммуникация в образовании – сегодня и завтра». ISBN 978-83-62-160-29-7. Седлице., Изд. UHP, с. 265-270.
  2. Грудева, М., Д. Димитрова. (2015). Учебная мотивация  студентов  обучающеяся в медициском колледже Варны. / XI -я   М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  «Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования» ISBN 978-5-4469-0651-2. Москва • Санкт-Петербург, Изд. «Нестор-История", с.325 – 329.​


Научни публикац​​ии​

Член на

Членува в Съюза на Учените в България, секция „Медицина" - Медицински университет-Варна и Асоциацията на професорите от славянските страни /АПСС-АPSC/.