Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. д-р Румен Петров Константинов д.м.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: rumen.konstantinov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 161

 

Биография

​Роден на 21.02.1954г. в гр.София. Завършва ІІІ Гимназия – Варна и медицина в Медицински университет гр.Варна през 1977г. От 1980г. е избран след конкурс за редовен асистент по епидемиология, 1983 –старши асистент и от 1985 г. е главен асистент в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, УС по епидемиология. Придобита специалност “Епидемиология” през 1983г. През 2010г. защитава дисертационен труд на тема “Нови и наново появяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския район на Р.България ( епидемиологични, екологични, социално-икономически проучвания )”. През 2011 г. е избран за “доцент”. Специализира в МА и НЦЗПБ –София по проблемите на: вирусните хепатити и рубеола, вътреболнични инфекции, превенция на СПИН, по Европейска програма за обучение по приложна епидемиология, основен курс по инфекциозни болести, педагогически курс „To learn how to teach” и др. Член на СУБ, БЛС, научно дружество по епидемиология. Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион” 2002г.

Публикации

​Има издадена 1 монография и автор в 2 национални учебника по епидемиология, над 50 пълнотекстови научни публикации и 53 участия в научни конгреси и конференции. Тематичните направления на научно-изследователската дейност включват обща теория на епидемиологията, теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции, епидемиология на зоонозните инфекции (кръвно-трансмисивни), инфекции на дихателните пътища, чревните инфекции, вирусните хепатити, епидемиология на инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО-ВБИ), имунопрофилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др.​

Научни публикации​

Член на