Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Анна Петрова Георгиева

​​​ПРИСЪЖДАНЕ ОН​С "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Анна Петрова Георгиева
Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента"
Научен ръководител: Доц. Мария Атанасова Вълканова-Иванова, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-312/ 08.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ - ВарнаРецензия
Външен член д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен Директор Антидопингов център,  гр. София Рецензия
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. - Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м. - Директор на Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Вътрешен член Доц. Мария Атанасова Вълканова-Иванова, д.п. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването",  УС по медицинска етика и право, МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ - Варна 
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-Плевен  
Авто​реферат ​
                      Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.10.2016 г.
                            /сряда/ от 15:00 ч.в зала 106 на Медицински ​​колеж - Варна.