Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Десислава Петкова Кателиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:д-р Десислава Петкова Кателиева
Тема на дисертационния труд:„Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични  и болнични условия"
Научeн ръководител: Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-44/ 09.02.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.,Рецензия
Външен членПроф. д-р Стоян Георгиев Миланов, д.м.Рецензия
Външен членПроф. д-р Асен Петков Петков, д.м.нСтановище
Външен членДоц. д-р Росица Цветанова Димова, д.м.Становище
Вътрешен членДоц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. – Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина" при Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна 
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт" към Тракийски университет,  гр. Стара Загора 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.04.2017 г. (вторник) от 14.30 часа в III-та аудитория на Медицински университет - Варна. ​ ​