Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Илиана Георгиева Теодорова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Нефрология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Илиана Георгиева Теодорова
Тема на дисертационния труд:„Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии"
Научен ръководител:  Проф. д-р Валентин Икономов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-172/25.05.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. – Медицински университет - Варна, специалност „Нефрология"Становище
Външен членПроф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. – Медицински университет - Плевен, специалност „Нефрология"Рецензия
Външен членПроф. Боряна Петрова Делийска, д.м.н. – Медицински университет - София, специалност „Нефрология"Рецензия
Външен членДоц. д-р Стефан Георгиев Кривошиев, д.м. – Медицински университет - София, специалност „НефрологияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Добрин Николаев Паскалев, д.м. – Медицински университет - Варна, специалност „Нефрология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Росица Йорданова Зорчева – Вътева, д.м. – Медицински университет - Варна, специалност „Нефрология" 
Външен членДоц. д-р Христо Иванов Сапунджиев, д.м. – преподавател в Медицински университет – Варна до 18.02.2005г., специалност „Нефрология" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.07.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​