Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мария Стоянова Димова - Милева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Мария Стоянова Димова-Милева
Тема на дисертационния труд:„Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор"
Научен ръководител: Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.

Научен

консултант:

Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-284/ 21.07.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Вътрешни болести"Становище
Външен член

Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – МБАЛ „Света Анна", гр. Варна, специалност „Вътрешни болести"

 

Рецензия
Вътрешен член

Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. –  Медицински университет – Варна, специалност „Вътрешни болести"

 

Рецензия
Външен член

Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – СБАЛК по Кардиология, гр. Варна, специалност „Кардиология"

 

Становище
Външен членДоц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – МБАЛ „Св. Анна", гр. Варна, специалност „Кардиология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – Медицинскиуниверситет – Варна, специалност „Кардиология" 
Външен член

Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н. –  Медицински университет – Плевен, специалност „Кардиология"

 

 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2017 г. (понеделник) от 13.30 ч. в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина"-Варна.  ​ ​