Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Силвия Иванова Филкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:Управление на общественото здраве"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:ас. Силвия Иванова Филкова
Тема на дисертационния труд:Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна възраст"
Научeн ръководител: Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-40/ 09.02.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. Искра Славчева Мирчева, д.м. Становище
Външен членПроф. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м.Рецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.Рецензия
Външен членДоц. Нина Иванова Михайлова, д.п.Становище
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. 
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 09.30 часа в III-та аудитория на Медицински университет - Варна. ​ ​