Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Александър Иванов Хинев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.11.2013 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Урология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноУС „Урология", Катедра „Хирургически болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 58/02.07.2013г.
Кандидати: доц. д-р Александър Иванов Хинев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-228/23.07.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н – Ректор на МУ – Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" Становище
Външен член2. Проф. д-р Чавдар Славов, д.м.н. - Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска" – София Рецензия
Външен член3. Проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н. – Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска" – София Рецензия
Външен член4. Проф. д-р Христо Куманов, д.м.н. – специалист по „Урология", гр. София Рецензия
Външен член 5. Проф. д-р Митко Цветков, д.м.н. - Клиника по урология, V МБАЛ – София Становище
Вътрешен член6. Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести при МУ – Варна" Становище
Външен член7. Доц. д-р Иван Дечев, д.м. - Началник Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив Становище
Резервни членове:
Вътрешен член1. Проф. д-р Радослав Радев, д.м. – Декан Факултет „Медицина" в МУ - Варна 
Външен член2. Доц. д-р Светослав Николов, д.м. - Началник Клиника по обща урология, ВМА - София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.11.2013 г. от 13.00 ч.

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ - Варна

​ ​