Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Гастроентерология"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Анатомия, хистология и ембриология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат: д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-256/05.08.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – „Токуда Болница" - София, Клиника по гастроентерология и пулмологияРецензия
Външен член Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, д.м.н. – УМБАЛ „Св. Иван Рилски" - София, Катедра „Вътрешни болести", Клиника по гастроентрология, ФМ при МУ-СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Пламен Николов Пенчев, д.м. – УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", Клиника по гастроентрология, ФМ при МУ-СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Ваня Александрова Герова-Нанкова, д.м. – УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", Клиника по гастроентрология, ФМ при МУ-София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Вътрешен член Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – Катедра "Педиатрия и медицинска генетика" при МУ-Варна 
Външен член Полк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – Началник ВМА МБАЛ Варна към ВМА-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.12.2015 г. (петък) от 15.00 часа в Докторантско училище (III етаж) на МУ- Варна. ​ ​