Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"  

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-197/ 09.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – ВРИД Ръководител Катедра „Детска дентална медицина" при МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. - гр. Пловдив Рецензия
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н -
 гр. София
Становище
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" при МУ-Пловдив Становище
Вътрешен член  Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ - Варна до 25.05.2012 г. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – Директор на Медицински колеж при МУ-Варна Становище
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия", МУ- Варна 
Външен член Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова д.м.- Катедра „Обществено дентално здраве" при МУ-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                   Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.09.2016 г. (вторник) от
                                                      12.00 часа в Семинарна зала 215, ФДМ на МУ – Варна.
​ ​