Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Диана Атанасова Добрева

ПРИСЪЖДАНЕ​ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публи​куване: 06.07.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Научна специалност:„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Химия"
Кандидат:Гл. ас. Диана Атанасова Добрева
Тема на дисертационния труд:„Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни риби"
Научни ръководители: 

Проф. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова

Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-147/22.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова – Ръководител Катедра „Химия", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен член Акад. проф. д.б.н. Евгени Викторов Головински - Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев" при БАНРецензия
Външен член Проф. д.б.н. Фани Тошева Рибарова – Медицински колеж „Й. Филаретова" към Медицински университет – СофияРецензия
Външен член Доц. Мария Георгиева Ангелова, д.х. – Факултет Медицина, Медицински университет – ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. - Факултет „Дентална Медицина", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. –  Катедра „Химия", Медицински университет – Варна 
Външен член Доц. Иглика Тотева Узунова, д.х. -  Икономически университет, гр. Варна 
Авторе​ферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се п​роведе на 21.07.2015 г. (вторник) от 16.00 ч. в III-та аудитория на МУ-Варна ​ ​​​