Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова, д.м.

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 10.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Гастроентерология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено:Катедра „Физиология и патофизиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 72/18.09.2015 г.
Кандидат:Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-332/16.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – УС „Гастроентрология, хепатология и хранене" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Людмила Танова Танкова, д.м.н. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Василев Таков, д.м. – Клиника по гастроентерология, ВМА – гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" - гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м. – УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Николай Гогов Кръстев, д.м.н. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Свети Георги" - гр. ПловдивСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м. – Ръководител УС „Хематология и болести на хемопоезата" при МУ - Варна 
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – началник на МБАЛ - Варна към ВМА - гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Н​аучното жури ще се проведе на 10.03.2016 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​