Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Пламен Милчев Чернополски

                                                                  ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                                        Дата на публикуване: 19.02.2015г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Пламен Милчев Чернополски
Тема на дисертационния труд:„Палиативни интервенции при малигнен иктер"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести"

Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – УС „Хирургически болести", Катедра „Клинични медицински науки" към Факултет „Дентална медицина"

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-8/05.01.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. – МБАЛ „Токуда болница", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н. – Началник първа клиника по хирургия при УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. – Отделение по хирургия при МБАЛ „Доверие", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – Началник първа клиника по хирургия, Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м. – Първа Клиника по хирургия-УМБАЛ „Александровска", гр. София 
Автореферат                                                                                                                                                                                           ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.03.2015 г. от 14.00 ч. в аудитория “Проф. Владимир Иванов“ на                                                                               МБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна