Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Радослав Йосифов Георгиев

​​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.05.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"
Кандидат:д-р Радослав Йосифов Георгиев
Тема на дисертационния труд:„Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка на първичните глиални мозъчни тумори"
Научни ръководители: Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-94/06.04.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Галина Иванова Кирова-Неделякова, д.м. – Завеждащ клиника по образна диагностика към МБАЛ „Токуда Болница", гр. СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра „Нервни болести" при МУ-ВарнаРец​ензия
Външен член Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика" при МУ-СофияСтанови​ще
Външен член Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, д.м. – Началник клиника по конвенционална рентгенова диагностика, ВМА, гр. СофияСтанов​ище​
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Милан Петков Тотев, д.м. – УМБАЛСМ „Пирогов", гр. София 
Автореферат ​​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.05.2015 г. (петък) от 11.00 ч.  
в аудитория "Проф. Вл. Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна