Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Емилия Георгиева Станчева-Вълчева

​​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.06.2015 г. ​ ​
Област на вис​ше образование:4. Природни науки, математика и информатика,​​
Професионално направлени​е:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Физиология на животните и човека"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Емилия Георгиева Станчева-Вълчева
Тема на дисертационния труд:„Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната и антикоагулационната системи у плъхове"
Научен ръководител: Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-179/20.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н.- Директор на МК-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, д.м.н. - Катедра "Експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология", МУ-ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаРеце​нзия
Външен член Проф. д-р Димитър Николов Терзииванов, д.м.н. - СУ „Климент Охридски", гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология", МУ-Варна Становище
Резервни членове:​​
Вътрешен член Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител на УС по патофизиология, МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. - Катедра по физиология, МУ-София 
Автореферат ​ ​
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.07.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч.
в зала "Докторантско училище" на МУ - Варна ​ ​