Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Николай Димитров Колев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Николай Димитров Колев
Тема на дисертационния труд:„Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане"
Научни ръководители: 

  Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н

  Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-135/29.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член 1. Проф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м.н. – Медицински център за асистирана репродукция „Варна" ООДРецензия
Вътрешен член2. Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член   3. Доц. д-р Цветан Павлов Цветков, д.м. – „Олимед"    – гр. ВарнаСтановище
Външен член4. Доц. д-р Веселина Нинова Маркова, д.м. – Медицински център за асистирана репродукция „Варна" ООДСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", Му-Варна 
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска АГ болница „Майчин дом" – гр. София, Началник Клиника „Бременност с повишен риск" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.09.2014 г. от 13.00 ч. ​ ​в Заседателна зала на Му-Варна