Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елица Герчева Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Елица Герчева Христова
Тема на дисертационния труд:„Микроструктурна характеристика на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение"
Научен ръководител:  Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-114/ 13.04.2016 гИзготвя
Председател Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Зам.-ректор „Иновации и транслационна медецина" към МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести" при МУ-София Рецензия
Външен член Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, д.м. - Началник Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска", гр. София Становище
Външен член Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м. - Началник на детско очно отделение към УМБАЛ „Александровска", гр. София Становище
Вътрешен член Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни науки" към МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни болести" при МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра „Очни болести" при МУ-Пловдив  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.06.2016 г. от 11.00 ч.  в аудитория 816
в сградата на Факултет „Фармация" при МУ – Варна. ​ ​