Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Филка Георгиева Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Дерматология и венерология"  
Факултет  Медицина  
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС „Дерматовенерология"
Кандидат:д-р Филка Георгиева Георгиева
Тема на дисертационния труд: „Влияние на вегетативната нервна система, показатели на кожната бариера и психо-емоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус"     
Научен ръководител:  Доц. д-р Стефанка Рачева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-223/ 24.06.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м. - Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, УС по дерматовенерология при МУ -ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. - Ръководител сектор „Дерматология и венерология" при МУ – ПлевенРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – Ръководител УС „Медицински козметик", Медицински колеж – ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, д.м. – Катедра „Дерматология и венерология" при МУ - СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Георги Петков Пехливанов, д.м. - Катедра „Дерматология и венерология" при МУ - СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Медицински колеж - Варна 
Външен членДоц. д-р Мери Любенова Ганчева, д.м. – Сити клиник, гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.10.2016 г. (вторник) от 11.00 ч.
в зала „Докторантско училище" на Медицински университет - Варна.
  ​ ​