Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Габриела Станева Цанкова, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика, информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Микробиология "
Факултет Фармация
Първично структурно звено Катедра „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат:Гл. ас. Габриела Станева Цанкова, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-205/10.06.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки" при Медицински университет - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. - специалист по микробиология, гр. СофияРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - Консултант към НЦЗПБ - СофияСтановище
Външен членПроф. Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова, д.б. - Катедра „Биология", Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Вътрешен член Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. - Ръководител Катедра „Микробиология" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Радко Златков Радев, д.м. - Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ – ВарнаСтановище

Вътрешен членДоц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. - Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Румен Петров Константинов, д.м. - „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология", УС по Епидемиология при МУ - Варна   
Външен членПроф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м. - Ръководител Катедра  „Микробиология" при Медицински университет - Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2016 г. (петък) от
13.00 часа в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​