Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.08.2016 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: „Орална хирургия"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-237/ 29.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия", МУ- Варна Становище
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н - гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. - гр. ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра „Образна и орална диагностика", ФДМ, МУ-СофияСтановище
Външен член  Доц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. - Катедра „Орална хирургия" при ФДМ- ПловдивСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 г. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. - Ръководител Катедра „Kонсервативно зъболечение и орална патология" при МУ-Варна  
Външен член Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова д.м.- Катедра „Обществено дентално здраве" при МУ-София 
Резюмета на научните трудове
                                         Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.09.2016 г. (вторник)
                                        от 11.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров", ФДМ на МУ – Варна.
​ ​