Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м.

​​

                                                                              ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.02.2015 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.3. Фармация
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Факултет„Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-249/12.12.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Златка Димитрова Димитрова, д.ф.н. - Факултет „Химия и фармация", СУ "Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен членПолк. проф. Асен Петков Петков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Военна медицина", ВМА, СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. – Факултет „Обществено здраве", МУ-СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м. - Факултет „Обществено здраве", МУ-ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Емил Иванов Христов, д.ф. - Факултет „Химия и фармация", СУ "Св. Климент Охридски"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-Ректор УД, МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. - Факултет „Обществено здраве", МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове​​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.03.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​