Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Христо Антониев Бозуков

                                                                       ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 28.01.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Христо Антониев Бозуков
Тема на дисертационния труд:„Орално здраве при деца с таласемия майор"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Веселина Кондева, д.м.

Доц. д-р Валерия Калева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-372/30.12.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – ВрИД Ръководител Катедра „Детска дентална медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, д.м.н. – Катедра „Детска дентална медицина", МУ-ПловдивРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра „Орална и ЛЧХ и СОД", Декан ФДМ при МУ - ВарнаРецензия
Външен член

Доц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. - Катедра „Детска дентална медицина", МУ-Пловдив

 

Становище
Външен членДоц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, д.м. – Катедра „Детска дентална медицина", МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. - Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при МУ – Варна. 
Външен членДоц. д-р Росица Стоилова Стоилова-Петрова, д.м. – Катедра „Детска дентална медицина" при МУ – Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.02.2016 г. (петък) от 13.00 часа в аудитория "Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ при МУ - Варна.