Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Калина Венелинова Дренска

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Нервни болести и невронауки"
Кандидат:д-р Калина Венелинова Дренска
Тема на дисертационния труд:„Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м.

Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-94/ 01.04.2016 гИзготвя
Председател Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – Началник Клиника „Нервни болести" при ПМБАЛ – София ЕАД Рецензия
Външен член Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м. – Ръководител Катедра „Неврология и  неврохирургия", МУ - ПлевенСтановище
Външен член Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. – Началник Неврологична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски", гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м. – Директор Филиал Сливен към МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. – Катедра „Клинични медицински науки" при МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м. – Началник Клиника "Неврология" към МБАЛ „Токуда болница" – София 
Автореферат ​ ​
                                             Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.05.2016 г. от 08.30 ч.  
                                                                  в зала 816 на Факултет Фармация" към МУ – Варна ​ ​